Usnesení z 10. jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 10. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30.7.2015 radnici v Kasejovicích.

Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadu v Kasejovicích.

USNESENÍ z 10. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30.7.2015 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/160/2015 - program 10. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/161/2015 -  změny v rozpočtu města a navýšení sociálního fondu o 20 000 Kč z rozpočtu města
 • RM/162/2015 - žádost p. _________ o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích a v případě jeho zájmu nabízí k pronájmu byt v Řesanicích čp. 11
 • RM/163/2015 -  přidělení zakázky „Oprava místní komunikace Řesanice – Nezdřev“ na základě výběrového řízení firmě STRABAG, a.s. za cenu 308 550 Kč včetně DPH a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy o dílo
 • RM/164/2015 -  přidělení zakázky „Zařízení pro volnočasové aktivity – venkovní pergola Kladrubce“ na základě výběrového řízení firmě VHD Hradiště za cenu 271 153 Kč včetně DPH a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy o dílo
 • RM/165/2015 -  přidělení zakázky „Pokládka žulových chodníků na hřbitově v Kasejovicích“ na základě výběrového řízení firmě STAFIS-KT, s.r.o. Pačejov za cenu 167 041 Kč včetně DPH a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy o dílo
 • RM/166/2015 -  žádost Základní školy Kasejovice o čerpání investičního fondu na vymalo- vání školy ve výši cca 20 000 Kč a na výměnu termoventilů a radiátoru ve výši cca 57 000 Kč

SOUHLASÍ:

 • RM/167/2015 -  s nabídnutím pronájmu pozemků p.č. 1621/1, 497/4 a 479/4 o celkové výměře 638 m2 v k.ú. Kasejovice za účelem zřízení parkoviště pro zaměst- nance firmy Interiéry a schodiště, s.r.o. Praha místo požadovaného pozemku p.č. 505/56 o výměře 644 m2 v k.ú. Kasejovice

NESOUHLASÍ:

 • RM/168/2015  -  s prodejem části pozemku parc. č 1604/5 o výměře cca 72 m2 v k.ú. Kasejovice a doporučuje zastupitelstvu neschválení žádosti o odprodej

JMENUJE:

 • RM/169/2015  -  komisi pro otevírání a posuzování nabídek „Nákup kontejnerů a kompostérů pro město Kasejovice“ ve složení: Ing. Lubica Kotoučková, Ing. Marie Čápová a MVDr. Václav Červený

NESCHVALUJE:

 • RM/170/2015  -  žádost p. __________ o odprodej půdního prostoru nad vodárnou v Řesanicích a doporučuje jednat o podmínkách pronájmu BERE NA VĚDOMÍ: RM/171/2015    -  zrušení žádosti o prodej stavební buňky
 • RM/172/2015     - žádost p. __________ o pronájem bývalé prodejny v Polánce s možností odkoupení
 • RM/173/2015  -  žádost firmy Interiéry a schodiště, s.r.o. Praha, o pronájem bývalého špýcharu čp. 325 v Kasejovicích
 • RM/174/2015  - výsledek hospodaření bytového fondu města k 27.7.2015

V Kasejovicích 30.7.2015

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta 
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 10.08.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.08.2015