USNESENÍ z 19. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 19. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 29.1.2020 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/1/2020 - program 19. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/2/2020 - pronájem části pozemku parc. č. 1604/6 o výměře cca 65 m2 v k.ú. Kasejovice p. xxx
 • RM/3/2020 - pronájem bytu č. 3 – 4 v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích p. xxx od 1.3.2020
 • RM/4/2020 - pronájem bytu č. 9 v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích p. xxx od 1.2.2020
 • RM/5/2020 - zvýšení cen vodného a stočného v r. 2020 o 1 Kč za m3, tj. na 30 Kč vodné a 30 Kč stočné (včetně DPH)
 • RM/6/2020 - návrh Smlouvy o zřízení služebnosti – věcného břemene vedení distribuční plynárenské soustavy se společností INTERIORS manufacture&design, a.s. Kasejovice a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/7/2020 - návrh Smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru v budově Městského úřadu v Kasejovicích čp. 98 uzavřené s firmou Pharro Praha CZ, a.s. za účelem umístění peněžního bankomatu FIO banky a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/8/2020 - zřízení muzea v bývalém špýcharu v Kasejovicích

SOUHLASÍ:

 • RM/9/2020 - s podáním projektové žádosti Základní školy Kasejovice na projekt „Kasejovice – Zwiesel 2020“ do dotačního titulu Plzeňského kraje „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2020“
 • RM/10/2020 - s podáním projektové žádosti Základní školy Kasejovice do dotačního titulu Plzeňského kraje „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2020“
 • RM/11/2020 - s podáním žádostí města Kasejovice o dotace

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/12/2020 - oznámení společnosti SKY Trade, s.r.o. Nepomuk o výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor k 31.3.2020 – umístění a provozování mikrovlnné technologie na štítu budovy vodojemu v Kasejovicích
 • RM/13/2020 - plánovanou digitalizaci inženýrských sítí – vodovodního a kanalizačního řadu
 • RM/14/2020 - informace pana místostarosty o průběhu stavebních akcí a dalších záležitostech v obci

DOPORUČUJE:

 • RM/15/2020 - odkoupení zařízení veřejného osvětlení v Kasejovicích včetně místních částí Polánka, Řesanice, Chloumek, Újezd u Kasejovic, Přebudov, Podhůří a Kladrubce od společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. a požaduje zjištění kupní ceny

V Kasejovicích 29.01.2020

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 06.02.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.02.2020