Usnesení z 28. jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 28. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 25.7.2016 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/128/2016 - program 28. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/129/2016 - změny v rozpočtu města
 • RM/130/2016 - žádost Základní školy Kasejovice o čerpání investičního fondu ve výši cca 60 000 Kč na vymalování části školy
 • RM/131/2016 - žádost p. …..   o pronájem pozemku p.č. 93/1 o výměře 238 m2 v k.ú. Kasejovice za cenu 7 Kč/m2/rok a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy
 • RM/132/2016 - žádost p. ….. o pronájem pozemku p.č. 1471/2 o výměře 2 069 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic za cenu 935 Kč/rok a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy
 • RM/133/2016 - záměr prodeje části pozemku p.č. 738/5 o výměře cca 21 m2 v k.ú. Kladrubce
 • RM/134/2016 - přidělení zakázky „Instalace termostatické regulace a hydraulického vyrovnání otopného systému v objektu Mateřské školy v Kasejovicích“ firmě Instalatérství topenářství Milan Hrachovec, Kasejovice

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/135/2016 - žádost Základní školy Kasejovice o schválení zvýšení úplaty za školní družinu
 • RM/136/2016 - žádost p. …. o prodej části pozemku p.č. 503/1 o výměře cca 32 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/137/2016 - návrh obecně závazných vyhlášek města Kasejovice
 • RM/138/2016 - stanovisko p. …. k záměru prodeje části pozemku p.č. 920/11 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/139/2016 - informace o odvodnění pozemku kolem kostela v Kasejovicích
 • RM/140/2016 - a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej stavby bývalého skladu požární techniky v Podhůří na st.p.č. 6/2 v k.ú. Podhůří u Nepomuka p. ….. za cenu 17 000 Kč

V Kasejovicích 25.7.2016

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Ing. Václav Jakubčík, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 25.07.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 10.08.2016