USNESENÍ z 28. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 28. schůze Rady města Kasejovice konané dne 10. prosince 2008 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice:

Schvaluje:

 • 327/2008 rozpočet města na rok 2009
 • 328/2008 rozpočtový výhled
 • 329/2008 inventarizační komise pro inventarizaci majetku města a Základní a Mateřské školy Kasejovice k 31.12. 2008
 • 330/2008 finanční příspěvek z Programu přímé podpory neziskových organizacích při práci s mládeží a veřejně prospěšných aktivitách
  • Českému svazu včelařů Kasejovice na vyšetření včelstev na mor plodu ve výši 10 000 Kč s tím, že bude dodržen účel a čerpání bude doloženo účtenkami
  • Českému svazu včelařů Kotouň místo Řesanice na vyšetření včelstev na mor plodu ve výši 2 500 Kč s tím, že bude dodržen účel a čerpání bude doloženo účtenkami
  • Václavu Jakubčíkovi, bytem Kasejovice
  • Klubu otevřených dveří Kasejovice 20 728,36 Kč na provoz klubu
 • 331/2008 termín schůze Zastupitelstva města Kasejovice 18.12. 2008 od 19.00 h a program jednání
 • 332/2008 změny v rozpočtu města č. 11/2008

Bere na vědomí:

 • 333/2008 cenu vodného a stočného v Kasejovicích 21 Kč a 20 Kč vč. DHP v r. 2009
 • 334/2008 zprávu starostky města o:
  • jednání s firmou Rumpold ohledně ceny za komunální odpad v r. 2009
  • zahájení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Chloumek, Řesanice
  • sdělení ukončení závěrečného vyhodnocen akce – „Výstavba hřiště Kasejovice – II. etapa“
 • 335/2008 žádost (****), bytem Řesanice o odprodej pozemku č. parc. 1212/24, 1212/1, 13/1 v k. ú. Řesanice
 • 336/2008 žádost (****), bytem Praha o odprodej části pozemku č. parc. 1212/1
 • 337/2008 žádost manželů (****) o odprodej části pozemku č. parc. 536/1 o výměře cca 100 m2 v Chloumku

V Kasejovicích dne 10.12.2008

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Stanislav CHÁRA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Josef VIKTORA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 10.12.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 26.12.2008