Usnesení z 31. jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 31. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 31.10.2016 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/174/2016 -   program 31. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/175/2016 -   změny v rozpočtu města
 • RM/176/2016 -   návrh změny odpisového plánu Mateřské školy Kasejovice pro rok 2016
 • RM/177/2016 -   poskytnutí finanční dotace ve výši 2 500 Kč Spolku pro Podhůří, z.s., z Programu podpory neziskových organizací na rok 2016, kategorie B, na uspořádání 26. ročníku nohejbalového turnaje a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice.
 • RM/178/2016 -   poskytnutí finanční dotace ve výši 3 000 Kč Komunitní škole Kasejovice z Programu podpory neziskových organizací na rok 2016, kategorie B, na uspořádání adventního odpoledne a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice.
 • RM/179/2016 -   poskytnutí finanční dotace ve výši 14 800 Kč HBC Kasejovice z Programu podpory neziskových organizací na rok 2016, kategorie A, na práci s mládeží a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice.
 • RM/180/2016 -   pronájem části pozemku parc. č. 645/3 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Polánka  u Kasejovic p. xxx za cenu 5 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy
 • RM/181/2016 -   vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. 229/4 o výměře 28 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/182/2016 -   vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. 1779 o výměře 67 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/183/2016 -   vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 1156/2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/184/2016 -   vyhlášení záměru pronájmu pozemků p.č. 1154/1 o výměře 12 m2, p.č. 1154/4   o výměře 14 m2, p.č. 1154/12 o  výměře 100 m2 a části pozemku p.č. 1156/2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/185/2016 -   vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 736/2 v k.ú. Kladrubce a vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 738/5 v k.ú. Kladrubce
 • RM/186/2016 -   Vnitřní směrnici pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu platnou od 1.11.2016
 • RM/187/2016 -   smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s., o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 923/2 a p.č. 943/2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic a pověřuje paní starostku k jejímu podpisu
 • RM/188/2016 -   návrh složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku města Kasejovice k 31.12.2016
 • RM/189/2016 -   smlouvu na zpracování žádosti o dotaci a administraci projektu „Rekonstrukce lesní cesty v k.ú. Chloumek u Kasejovic a k.ú. Kladrubce“ a pověřuje paní starostku k jejímu podpisu

SOUHLASÍ:

 • RM/190/2016 -   s pronájmem bytu č. 1 v domě Řesanice čp. 11 p. xxx
 • RM/191/2016 -   s prodloužením termínu dokončení stavby „Oprava střechy budovy bývalého špýcharu v Kasejovicích“ do 30.11.2016 z důvodu zpoždění prací vlivem nepříznivého počasí

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/192/2016 -      žádost p. xxx o směnu a prodej pozemků v k.ú. Kasejovice -  dle nového GP p.č. 228/7 o výměře 11 m2, p.č. 228/8 o výměře 13 m2, p.č. 1547/24 o výměře 2 m2 a p.č. 1623/4 o výměře  3 m2 (ve vlastnictví města) za pozemek p.č. 229/7 o výměře 3 m2
 • RM/193/2016 -      informaci ve věci vypouštění dešťové vody z areálu pro chov dojnic v Řesanicích společnosti Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s. a zajištění sjezdu z areálu na přilehlou komunikaci
 • RM/194/2016 -      informaci o bezúplatném užívání pozemků ve vlastnictví města Kasejovice státem ČR
 • RM/195/2016 -      žádost p. xxx  o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 219/6 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Kasejovice k 30.11.2016

JMENUJE:

 • RM/196/2016 -      komisi pro otevírání a posuzování nabídek na akci „Revitalizace rybníka u Jiřinců a koryta Kopřivnického potoka v k.ú. Kasejovice“ ve složení: MVDr. Václav Červený, Karel Suda a zástupce firmy pověřené zadávacím řízením veřejné zakázky

V Kasejovicích 31.10.2016

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Ing. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 09.11.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 24.11.2016