USNESENÍ z 32. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 31.08.2020 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/140/2020 - program 32. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/141/2020 - pronájem části pozemku parc. č. 645/1 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic p. xxx za účelem výkupu jablek na dobu určitou od 1.9.2020 do 31.10.2020 za cenu 1 000 Kč
 • RM/142/2020 - vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. 1335/16 o výměře 204 m2 v k.ú. Újezd u Kasejovic s jeho následným prodejem
 • RM/143/2020 - přidělení zakázky „Rekonstrukce kulturního zařízení v Řesanicích čp. 77 – oprava střechy“ firmě MD STŘECHY, s.r.o. Římov s nabídkovou cenou 609 496 Kč, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
 • RM/144/2020 - návrh smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření města Kasejovice za rok 2020 se společností SAFIR Audit CZ, s.r.o. Beroun a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/145/2020 - žádost p. xxx o napojení stavby mobilního domu na studnu umístěnou na pozemku parc. č. 657/2 v k.ú. Kladrubce

SOUHLASÍ:

 • RM/146/2020 - se zrušením výběrového řízení na akci „Oprava hřbitovních chodníků“ na základě stanoviska komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek za účelem uzavření smlouvy o dílo z důvodu rozdílnosti cenových nabídek vůči rozpočtu a souhlasí s vyhlášením nového výběrového řízení
 • RM/147/2020 - se zřízením věcného břemene služebnosti cesty a inženýrských sítí na pozemku st. p. č. 10 v k.ú. Kasejovice ve prospěch vlastníka domu čp. 5 na pozemku st. p. č. 7 v k.ú. Kasejovice
 • RM/148/2020 - se změnou systému vytápění budovy Městského úřadu v Kasejovicích č.p. 98 ze současného vytápění elektrickými akumulačními kamny na ústřední plynové topení

NESCHVALUJE:

 • RM/149/2020 - žádost p. xxx o pronájem části pozemku parc. č. 1335/1 v k.ú. Újezd u Kasejovic

PROJEDNALA A DOPORUČUJE:

 • RM/150/2020 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit smlouvu o směně pozemků v k.ú. Řesanice dle nového geometrického plánu – parc. č. 1212/45 o výměře 37 m2 ve vlastnictví města Kasejovice a parc. č. 7/8 o výměře 35 m2 ve vlastnictví p. xxx
 • RM/151/2020 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit rekonstrukci budovy čp. 298 v Kasejovicích na bytový dům
 • RM/152/2020 - Zastupitelstvu města Kasejovice neschválit žádost p. xxx o prodej pozemků v k.ú. Újezd u Kasejovic – část parc. č. 1335/1, část parc. č. 24 a část parc. č. 22/1
 • RM/153/2020 - Zastupitelstvu města Kasejovice neschválit žádost p. xxx o prodej části pozemku parc. č. 1135/1 v k.ú. Újezd u Kasejovic

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/154/2020 - žádost p. xxx o prodej části pozemku parc. č. 1540/1 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/155/2020 - žádost p. xxx o prodej pozemku parc. č. 1540/1 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/156/2020 - návrh Ředitelství silnic a dálnic ČR na odkoupení pozemkových parcel p.č. 608/2, 1545/5, 1602/1, 1602/26, 1602/27 a 1602/28 (ostatní plocha – silnice) v k.ú. Kasejovice a návrh dohody o náhradě za užívání pozemků
 • RM/157/2020 - návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení uzavřené s ČEZ Energetické služby, s.r.o.
 • RM/158/2020 - informaci o zrušení výběrového řízení na dodavatele stavby „Kasejovice – Snížení energetické náročnosti budovy radnice“ z důvodu rozdílných položek v rozpočtu a projektové dokumentaci akce
 • RM/159/2020 - cenovou nabídku na rozšíření opravy Koutečského rybníka v Kasejovicích

JMENUJE:

 • RM/160/2020 - komisi pro otevírání a posuzování nabídek na stavební akce Rekonstrukce lesní cesty „U Aloisky“ a Rekonstrukce polní cesty v Boučku ve složení: Ing. Marie Čápová, Ing. Václav Jakubčík, p. Jiří Slavíček a jako náhradník zástupce společnosti Universal Solutions, s.r.o. Písek

STANOVUJE:

 • RM/161/2020 - program příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice v kulturním zařízení v Chloumku s tím, že termín bude upřesněn po dodání cenové nabídky na dokončení opravy Koutečského rybníka. Hlavními body programu jsou: Změna rozpočtu města Kasejovice, Žádosti o prodej pozemků v k.ú. Újezd u Kasejovic, Směna pozemků v k.ú. Řesanice – část pozemku parc. č. 1212/1 (ve vlastnictví města) za část pozemku parc. č. 7/3 (ve vlastnictví p. xxx) Kupní cena za pozemek parc. č. 495/2 v k.ú. Kasejovice od Pozemkového úřadu ČR a Žádost o prodej pozemků v k.ú. Chloumek u Kasejovic pro výstavbu chat

V Kasejovicích 31.08.2020

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

 

Vyvěšeno na úřední desku: 15.09.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.10.2020