USNESENÍ z 33. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 33. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 27.5.2013 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/442/2013 - program 33. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/443/2013 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/444/2013 - dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce budovy čp. 37 v Újezdě u Kasejovic, uzavřené s paní Helenou Týcovou, bytem Újezd u Kasejovic 49
 • RM/445/2013 - vyhlášení záměru odprodeje části pozemku parc. č. 680/1 v k.ú. Kasejovice o výměře 0,26 m2
 • RM/446/2013 - žádost Sboru dobrovolných hasičů Řesanice o zakoupení nových pracovních stejnokrojů PS2 v počtu 7 kusů
 • RM/447/2013 - žádost Sboru dobrovolných hasičů Kasejovice o zakoupení nových pracovních stejnokrojů PS2 v počtu 7 kusů
 • RM/448/2013 - vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 797/1 a 846/2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic o výměře cca 100 m2
 • RM/449/2013 - finanční podporu pro rozvoj místní dětské iniciativy v Chloumku ve výši 1.000,- Kč

POVĚŘUJE:

 • RM/450/2013 - pana místostarostu MVDr. Václava Červeného dalším jednáním se společností Klatovské rybářství, a.s. ve věci vlastnictví zemědělské stavby na pozemku st. p. č. 76/2 v k.ú. Kladrubce
 • RM/451/2013 - pana místostarostu MVDr. Václava Červeného jednáním ve věci stavebních úprav v budově hostince v Kladrubcích čp. 49

STANOVUJE:

 • RM/452/2013 - termín a místo jednání příští schůze Zastupitelstva města Kasejovice na 12.6.2013 v Podhůří
 • RM/453/2013 - podmínky pronájmu zemědělských pozemků

PROJEDNALA A DOPORUČUJE:

 • RM/454/2013 - projednala Závěrečný účet města Kasejovice za k 31.12.2012 a doporučuje Zastupitelstvu Města Kasejovice vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
  Rada města Kasejovice doporučuje schválit účetní závěrku za rok 2012 s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření auditorem a zároveň doporučuje převést výsledek hospodaření ve výši 2.002.290,52 Kč na účet nerozděleného zisku.

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/455/2013 - stanoviska dotčených orgánů ve věci zamezení průjezdu nadměrné nákladní dopravy obcí Přebudov
 • RM/456/2013 - stanovisko ředitelství České spořitelny, a.s. k uzavření pobočky v Kasejovicích

V Kasejovicích 27.5.2013

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Václav KALBÁČ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 05.06.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.06.2013