USNESENÍ z 53. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 53. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 28. 3. 2018 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/41/2018 - program 53. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/42/2018 - změny v rozpočtu města
 • RM/43/2018 - poskytnutí finančního příspěvku Mateřské škole Kasejovice ve výši 36 000 Kč na nákup elektrické varné stoličky a lednice pro školní jídelnu a schvaluje zakoupení tohoto zařízení
 • RM/44/2018 - návrh Základní školy Kasejovice na vyřazení majetku operativní evidence
 • RM/45/2018 - žádost p. xxx o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích
 • RM/46/2018 - poskytnutí finanční dotace ve výši 11 200 Kč Římskokatolické farnosti Kasejovice z Programu podpory neziskových organizací na rok 2018, kategorie A – Podpora práce s dětmi a mládeží na projekt „Katechismus kreativním způsobem“ a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • RM/47/2018 - návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu „Kasejovice PJ, pč. 1180/2 NN“ uzavřené se společností ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy
 • RM/48/2018 - přidělení zakázky na akci „Výměna oken a dveří ve zdravotním středisku v Kasejovicích“ firmě Preiswert, s.r.o., K. Němejce 977, Horažďovice, s nejnižší nabídkovou cenou 355 931,18 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
 • RM/49/2018 - stanovení ročního opotřebení a doby životnosti vybavení bytů ve vlastnictví města Kasejovice
 • RM/50/2018 - návrh Prohlášení vlastníků bytů v domě čp. 184 v Kasejovicích

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/51/2018 - žádost p. xxx o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích
 • RM/52/2018 - informaci společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. o vyúčtování cen vodného a stočného za rok 2017 a kalkulaci cen na rok 2018 (ceny beze změn - vodné 25 Kč/m3 včetně DPH, stočné 27 Kč/m3 včetně DPH)
 • RM/53/2018 - informaci o opravě střechy na hasičské zbrojnici v Řesanicích
 • RM/54/2018 - informaci o obnově kapličky u akátu u silnice směrem na Chloumek
 • RM/55/2018 - možnosti pořízení nové hasičské cisterny pro účely JSDH Kasejovice

V Kasejovicích 28.3.2018

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 09.04.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.04.2018