Usnesení ze 12. schůze Rady města Kasejovice

Usnesení ze 12. schůze Rady města Kasejovice konané dne 19. listopadu 2007 na radnici v Kasejovicích.

Rada obce Kasejovice:

Schvaluje:

 • 167/2007 odměny ředitelkám základní a mateřské školy
 • 168/2007 žádost Základní školy Kasejovice o nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a to pylonové tabule, elektrického sporáku a nábytku do učebny zpětně v roce 2007
 • 169/2007 záměr pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 98

Bere na vědomí:

 • 170/2007 výpověď Romana Hojsy z pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 98

Pověřuje:

 • 155/2007 starostku města podepsáním dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor pro umístění bankovního automatu v objektu radnice
 • 156/2007 starostku města podepsáním Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Kasejovice na opravu havarijního stavu střechy kostela sv. Jakuba v Kasejovicích
 • 157/2007 starostku města jednání se současnými uživateli pozemku č. parc. 115/2 a 115/3 v k. ú. Kasejovice o možnosti odprodej
 • 158/2007 starostku města jednáním se současnými uživateli studny na pozemku parc. č. 681/1 v k. ú. Kasejovice

Souhlasí a doporučuje zastupitelstvu schválit:

 • 159/2007 rozpočet na rok 2008
 • 160/2007 rozpočtový výhleded na rok 2008-2010
 • 161/2007 II. změny v rozpočtu města za rok 2007
 • 162/2007 navýšení příspěvku na provoz v Mateřské škole Kasejovice
 • 163/2007 záměr odprodeje části pozemku č. parc. 115/2 a 115/3 v k. ú. Kasejovice
 • 164/2007 záměr odprodeje stavby na pozemku parc. č. 240/2 v k. ú. Kasejovice

Navrhuje:

 • 165/2007 v roce 2007 zajistit opravu dešťových svodů na kostele v Řesanicích
 • 166/2007 v roce 2008 zajistit opravu střechy na kostele v Řesanicích

V Kasejovicích dne 19.11.2007

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Josef VIKTORA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Stanislav CHÁRA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 19.11.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 05.12.2007