USNESENÍ ze 40. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 40. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 11.01.2021 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/1/2021 - program 40. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/2/2021 - na základě pověření Zastupitelstva města Kasejovice a doporučení hodnotící komise uzavření Smlouvy o dílo na akci „Kanalizace a čistírna odpadních vod Kasejovice“ se společností STRABAG, a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice, IČ 60838744, která nabídla cenu bez DPH 14.837.579,12 Kč, tj. včetně DPH 17.953.470,74 Kč a pověřuje starostku města k podpisu této smlouvy
 • RM/3/2021 - návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120077257 s ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/4/2021 - návrh Smlouvy o zajištění veřejného osvětlení v obci Kasejovice od 1.1.2021 se společností ČEZ Energetické služby, s.r.o. a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/5/2021 - návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0014395/VB/001, stavba „Chloumek, PJ E3-NN“ se společností ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/6/2021 - návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SOBS VB IE-12-0007507-VB1 se společností ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/7/2021 - výši cen vodného a stočného pro rok 2021 na 32 Kč včetně DPH za 1 m3 vodného a 33 Kč včetně DPH za 1 m3 stočného dle předložené kalkulace
 • RM/8/2021 - návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby „Polánka, PJ, p.č. 703/2 – NN“ č. IV-12-0014370/1/VB se společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou ProjektEL, s.r.o. a souhlasí s uvedenou stavbou a stavbou na sousedních pozemcích za splnění podmínky, že nedojde k poškození dešťové kanalizace a vodovodního řadu a nebude poškozena kaplička, křížek a jejich statika (výkopové práce budou vedeny ve vzdálenosti min. 3 metry od těchto staveb)
 • RM/9/2021 - návrh Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní se společností GasNet Služby, s.r.o. – stavba Kasejovice, STL plynovod a přípojky, 15 RD, p.č. 1166/9 – obytná zóna Chloumecká a pověřuje paní starostku k podpisu

SOUHLASÍ:

 • RM/10/2021 - se záměrem plánované stavby společnosti Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s. „Polánka – p.č. 796 – vrt, k.ú. Polánka u Kasejovic, obec Kasejovice“ a souhlasí s umístěním části této stavby na pozemku města Kasejovice parc. č. 795 v k.ú. Polánka u Kasejovic dle předložené projektové dokumentace
 • RM/11/2021 - s uzavřením smlouvy se společností Vodafone na mobilní telefonní služby pro město Kasejovice a pověřuje paní starostku k podpisu

STANOVUJE:

 • RM/12/2021 - cenu za pronájem pozemku parc. č. 1335/1 v k.ú. Újezd u Kasejovic na 5 Kč/m2/rok
 • RM/13/2021 - cenu vstupného do muzea v bývalé židovské synagoze v Kasejovicích pro dospělé na 30 Kč a pro děti vstupné zdarma

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/14/2021 - žádost p. xxx o přehodnocení stanoviska k pronájmu části pozemku parc. č. 1335/1 v k.ú. Újezd u Kasejovic
 • RM/15/2021 - přehled pohledávek na poplatcích za svoz odpadu v r. 2020 s doporučením dalšího postupu

V Kasejovicích 11.01.2021

Ing. Marie Čápová, starostka
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 08.02.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 24.02.2021