Rozpočet 2002

Rozpočet obce Kasejovice na rok 2002.

Příjmy
v tis.Kč

kapitola

text

 

Sdílené daně

5 020,00

1311

Správní poplatky

85,00

1332

Popl.za vpouštění škodí. látek

8,00

1337

Komunální odpad

415,00

1341

Poplatek ze psů

10,00

1343

Popl.za užívání veř.prostr.

6,00

1347

Popl.za hrací přístroje

50,00

1511

Daň z nemovitostí

860,00

4121

Neinv. přij.dotace od obcí -škola.školka

417,20

1031

Les-tržby za dřevo

1 300,00

3315

Muzeum - vstupné

1,00

3612

Bytové hospodářství-nájmy

410,00

3632

Pohřebnictví

2,00

4314

Pečovatelská služba

90,00

6171

Činnost místní správy-poskyt. služeb

100,00

 

pronájmy pozemků

35,00

 

pronájmy nebyt. prostor

400,00

 

příjmy z prodeje pozemků a domu .

60,00

6310

Příjmy z úroků a dividend

60,00

4112

Neinv. přijaté dotace - účel.dotace-školství

253,30

 

výkon. veř.správy

229,80

3111

MS – přisp. od rodičů

14,00

 

ŠJ -stravné

640,00

 

Školní družina- přísp.od rodičů

25,00

 

Tvorba SF

40,00

 

Přijaté sankční platby

4,00

 

Převod prostředků z min. let

-

 

celkem   příjmy

10535,30

Výdaje
v tis.Kč

kapitola             text                                                                                      Kč

1031

Les-pěstební činnost a LHP

700,00

2212

Silnice

450,00

2221

Provoz veř.sil.dopravy-Lnáře.Řesanice

85,00

2310

Pitná voda - MS I00,- , Chloumek 100,-

200,00

2321

Kanalizace

150,00

3111

240,00

3113

915,00

3141

Školní stravováni

1 005,00

3314

Činnost knihovnická

150,00

3315

Činnost muzea

10,00

3326

Záležitosti ochrany památek

150,00

3539

Zdravotnictví

70,00

3612

Bytové hospodářství

500,00

3631

Veřejné osvětlení

230,00

3669

Ost. správa v obl. bydlení, komunál. služby

130,00

3722

Sběr a svoz komunál. odpadů, sběrný dvůr

431,40

3745

Veřejná zeleň

200,00

4314

Pečovatelská služba

680,00

5321

Požární ochrana

185,00

6112

Místní zastupitelstvo

920,00

6171

Činnost místní správy

1 950,10

6310

Služby peněž. ústavů

23,00

6330

Převod do vlast. fondů

40,00

 

Příspěvek-Sdružení obcí

6,40

6409

Ostatní činnost j.n.- splátky půjčky -voda, kanál. plyn

1 084,40

 

Plynofikace - 3 % úrok

30,00

 

Celkem výdaje

10535,30

 

Vyvěšeno na úřední desku: 15.12.2001

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.01.2002