Oznámení veřejnosti (archiv dokumentů)

Oznámení veřejnosti - Posudek záměru „I/20 Seč – Životice“

MĚSTO KASEJOVICE
Plzeňský kraj, okres Plzeň-jih
335 44  Kasejovice 98, tel. a fax 371 595 100, e-mail: mu@kasejovice.cz

Na základě § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

OZNAMUJE VEŘEJNOSTI
Posudek záměru

„I/20 Seč – Životice“

Posudek o vlivech záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment – EIA)

je pro veřejnost k nahlédnutí na Městském úřadu v Kasejovicích v kanceláři starostky od 19.7.2011 do 11.8.2011 ve zveřejněné pracovní době.

Zde je taktéž možné činit si výpisky a opisy.

Zapojení veřejnosti je jednou z nejvýznamnějších zásad systému hodnocení ve smyslu EIA, proto každý může zaslat své vyjádření k oznámení odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň do 11.8.2011.

Tato vyjádření budou zohledněna, společně s vyjádřeními dotčených územně samosprávných celků a dotčených správních úřadů, při zpracování stanoviska, které provede Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13  Plzeň.

Na připomínky, které budou uplatněny po stanovení této lhůty nebude brán zřetel.

Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na stránkách CENIA- http://www.cenia.cz/eia pod kódem PKL1444 a na stránkách Plzeňského kraje (http://www.plzensky-kraj.cz).

Vyvěšeno na úřední desku: 19.07.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 03.08.2011