Oznámení (archiv dokumentů)

Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice.

Město Kasejovice
Městský úřad Kasejovice

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Městský úřad Kasejovice v souladu s ustanovení § 93 odst.1  zákona  č.128/2000 Sb.  o obcích /obecní zřízení/ v platném znění,  informuje o konání zasedání  Zastupitelstva Kasejovice, svolaného starostkou města Marií Čápovou v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích.

Místo konání:kulturní zařízení v Újezdě u Kasejovic
Doba konání:  čtvrtek  8. září  2011 od 19,00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Informativní zpráva o činnosti Rady města
 3. Zpráva finančního a  kontrolního výboru
 4. Změny v rozpočtu města
 5. Stanovisko k odprodeji, koupě  a darováním pozemků
 6. Odprodej části pozemku parc.č.1604/18 v k.ú. Kasejovice
 7. Odprodej pozemku v k.ú. Přebudov č.p.255/4 o výměře 37 m2
 8. Odkoupení části pozemku parc.č.1336/14 o výměře 300 m2
 9. Darování části pozemku parc.č.1336/14 o výměře 21 m2
 10. Rezignace MUDr. Hany Černochové na funkci předsedy a člena kontrolního výboru
 11. Projednání nájemného u bytů v majetku města
 12. Různé
 13. Diskuse
 14. Závěr

V Kasejovicích dne 25.8.2011

Čápová Marie - starostka města

Vyvěšeno na úřední desku: 25.08.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 08.09.2011