Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kasejovice (archiv dokumentů)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konané v úterý 15.6.2010.

Městský úřad v Kasejovicích
335 44 Kasejovice 98
Datum: 07.06. 2010

Oznámení o konání Zastupitelstva města Kasejovice

V souladu s § 93 zák. 128/2000 Sb. informujeme o
o zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Místo konání: klubovna tělocvičny Kasejovicích
Doba konání: úterý 15.06.2010 od 18,00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Informativní zpráva o činnosti Rady města za období od 17.3. 2010-15.6. 2010
 3. Zpráva finančního a kontrolního výboru
 4. Závěrečný účet za rok 2009 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města
  • Inventarizace majetku města k 31.12.2009
 5. Rozpočet města
  • Plnění rozpočtu za I.čtvrt./2010 – daňové příjmy
  • Změny v rozpočtu v r.2010
  • Rozdělení finančních prostředků z Programu podpory neziskových organizací
  • Dodatek č.1 k Zásadám pro tvorbu a použití prostředků sociálního fondu obce Kasejovice
 6. Schválení změny katastrální hranice mezi k.ú. Řesanice, k.ú. Kasejovice, k.ú. Polánka u Kasejovic v rámci pozemkových úprav v k.ú. Polánka u Kasejovic
 7. Stanovisko ke kabelové přípojce NN – uložení zemního kabelu do pozemku ZE PK č. 1587/1 v Kasejovicích
 8. Stanovení počtu členů zastupitelstva města na další volební období
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Závěr

Ing.Čápová Marie
Starostka

Vyvěšeno:07.06.2010
Sejmuto: 15.06.2010

 

Vyvěšeno na úřední desku: 08.06.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.06.2010