Veřejná vyhláška (archiv dokumentů)

Oznámení o možnosti převzít písemnosti

MĚSTSKÝ ÚŘAD KASEJOVICE
Plzeňský kraj
335 44  Kasejovice 98, tel. a fax 371 595 100, e-mail: matrika@kasejovice.cz

Č.j. MK/785/2011
V Kasejovicích 1.12.2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o možnosti převzít písemnosti

Městský úřad Kasejovice jako příslušný správní orgán podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 25 odst. 2 správního řádu účastníku řízení, paní Evě MAZALOVÉ, nar. 28.11.1985, bytem Kasejovice 7, že na Městském úřadě v Kasejovicích lze vyzvednout písemnost „Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí o zrušení místa trvalého pobytu“.

Ing. Marie Čápová, starostka

Vyvěšeno na úřední desku: 30.11.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.12.2011