Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 13. prosince 2012 ve Společenském, kulturně vzdělávacím centru v Kasejovicích.

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I. s c h v a l u j e

 • 129/2012 - rozpočet města Kasejovice na rok 2013 s příjmy 15 577,02 tis.Kč a s výdaji 15 577,02 tis.Kč jako vyrovnaný. Schválený rozpočet je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
 • 130/2012 - rozpočtový výhled 2014 -2016 města Kasejovice, který je nedílnou přílohou tohoto usnesení
 • 131/2012 - navýšení sociální fondu
 • 132/2012 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • 133/2012 - prodej bytu č.3 v č.p. 360 v Kasejovicích za cenu 425 270 Kč manželům Makrlíkovým, Praha
 • 134/2012 - prodej pozemku v k.ú. Chloumek st.p. 40/2 – část dvora před stodolu o výměře cca 40 m2 (dle současného zaplocení) manželům Hlínovým, Příbram

II. s o u h l a s í

 • 135/2012 - s podáním žádosti o realizaci polních cest HPC1 a VPC 5 v k.ú. Polánka u Kasejovic, se závazkem o bezúplatném převzetí do svého majetku po vybudování předmětných staveb a ukončení kolaudačního řízení a s následnou údržbou předmětných staveb po dobu pěti let za podmínky, že Městu Kasejovice budou nabídnuty během realizace stavby dřeviny určené ke kácení a odebíraná ornice
 • 136/2012 - s přijetím daru - pozemek parc. č. 511/3 o výměře 148 m2 v k. ú. Kasejovice od TJ Sokol Kasejovice

III. p o v ě ř u j e

 • 137/2012 - radu města s prováděním změn v rozpočtu města – na straně příjmové – neomezeně a na straně výdajové do výše 500 tisíc korun v oddílech-paragrafech v rámci měsíčních rozpočtových změn. Daň z příjmu za obec, která je zároveň příjmem rozpočtu města je možné schválit na výdajové stránce nad výše uvedenou částku

IV. b e r e n a v ě d o m í

 • 138/2012 - informativní zpráva o činnosti Rady města za období od 28.9. 2012 - 13.12. 2012
 • 139/2012 - zprávu finančního výboru a kontrolního výboru
 • 140/2012 - změny v rozpočtu města č.12,13/2012 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 8.12.2011

V Kasejovicích dne 13. prosince 2012

starostka města: Ing. Marie ČÁPOVÁ
ověřovatele zápisu: MVDr. Jiří BURIÁNEK,Pavel CHÁRA

Vyvěšeno na úřední desku: 21.12.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 06.01.2013