Usnesení ze 8. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Usnesení ze 8. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 28.6.2012 v Kulturním zařízení v Řesanicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I.   s c h v a l u j e

99/2012   - projednání závěrečného účtu za rok 2011 se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodaření obce,  a to bez výhrad

100/2012  - inventarizaci majetku Města Kasejovice k 31.12.2011

101/2012  - změny č.7 v rozpočtu Města Kasejovice, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

102/2012  - Obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Prodeje pozemků občanům:

103/2012  - odprodej části pozemku parc.č. 931 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic za cenu 30 Kč/m2 Cyrilu Slavíčkovi, bytem Chloumek u Kasejovic

104/2012  - odprodej části pozemku parc.č. 938/1 (pod stavbou opěrné zdi) v k.ú. Chloumek u Kasejovic za cenu 30 Kč/m2 Janě Holečkové, bytem Chloumek u Kasejovic

105/2012  - odprodej pozemku parc.č. 920/4 o výměře 10 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic za cenu 30 Kč/m2 Josefu Minaříkovi, bytem Chloumek u Kasejovic

106/2012  - odprodej části pozemku st.parc. č. 40/2 o výměře cca 230 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic za cenu 30 Kč/m2 manželům Křištovým, bytem Chloumek u Kasejovic

107/2012  - odprodej části pozemku parc.č. 920/5 (zaplocený pozemek u domu č.p.34) o výměře cca 40 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic za cenu 30 Kč/m2 manželům Machovcovým, bytem Chloumek u Kasejovic

108/2012  - odprodej pozemku parc.č. 659/2 o výměře 131 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic za cenu 30 Kč/m2 Josefu Hlínovi, bytem Příbram

109/2012  - odprodej pozemku parc.č. 13/3 o výměře 60 m2 v k.ú. Řesanice za cenu 30 Kč/m2 Lidmile Volfové a Anně Benešové (spoluvlastníci domu č.p.16)

110/2012  - odprodej části pozemku parc.č. 1212/1 (dvůr u domu č.p.31) v rozsahu současného užívání  o výměře cca 100 m2 v k.ú. Řesanice za cenu 30 Kč/m2 Vladimíru Šírkovi, bytem Řesanice s tím, že bude zajištěn přístup k nemovitosti pana Fialy

111/2012  - odprodej části pozemku parc.č. 645/1 PK o výměře cca 7 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic za cenu 30 Kč/m2 Jindřichu Pohankovi, bytem Polánka u Kasejovic

112/2012  - odprodej části pozemku parc.č. 1166/9 dle vyznačení na katastrální mapě v k.ú. Kasejovice za cenu 40 Kč/m2 manželům Šimůnkovým, bytem Kasejovice

s tím, že veškeré poplatky spojené s prodejem výše uvedených nemovitostí uhradí kupující.

113/2012  - bezúplatný převod pozemku parc. č. 505/57 o výměře 586 m2 v k.ú. Kasejovice (trvale travní porost)  který je ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Kasejovice

114/2012  - smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti na pozemkovou parcelu č.498/2 v k.ú. Kasejovice,  která je ve vlastnictví České republiky, ve správě ÚZSVM do  vlastnictví města Kasejovice

II.   b e r e     n a    v ě d o m í

115/2012   - informativní zprávu  o činnosti Rady města Kasejovice za období od  17.5. 2012   do 28.6. 2012

116/2012   - zprávu finančního výboru

117/2012   - zprávu kontrolního výboru

118/2012   - zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 a doporučující stanovisko finančního a kontrolního výboru k obsahu závěrečného účtu a k celoročnímu hospodaření města

119/2012   - změny v rozpočtu města č. 6/2012  schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 8.12.2011

Žádosti občanů:

120/2012  - žádost Jany Holečkové, Chloumek č. 30 – o odprodej pozemku parc.č.660/2 o výměře 303 m2, pozemku parc.č. 797 o výměře 212 m2 a části pozemků č.797/1 a parc.č 664/1 (výměry nejsou v žádosti uvedeny – pouze dle  katastr.mapy) v k.ú. Chloumek u Kasejovic

121/2012  - žádost Josefa Hlíny, bytem Příbram o odprodej části pozemku parc.č. 659/1 o  výměře do 350 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic

122/2012  - žádost manželů Machovcových, bytem Chloumek u Kasejovic o odprodej části pozemku  parc.č. 659/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic s tím, že pozemky, které jsou v intravilánu obce nebudou zatím projednávány do ukončení zpracování územního plánu. Pozemky v extravilánu doporučuje zastupitelstvo města žadatelům řešit v rámci probíhající pozemkové úpravy-směnou 

123/2012   - žádostMysliveckého sdružení „Čihadlo“ o odprodej rybníka „Malý Žabokrk“. Jedná se o parcely č. 957 o výměře 3176 m2, č.958 o výměře 233 m2 v k.ú. Polánka  u Kasejovic a pozemek parc.č. 1718 o výměře 256 m2 a parc.č.1719 o   výměře 134 m2 v k.ú. Kasejovice. Všechny pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plocha.  Tyto pozemky doporučuje zastupitelstvo města k dlouhodobějšímu pronájmu stávajícímu uživateli.

V Kasejovicích dne 28.6. 2012

starostka města: Ing. Marie ČÁPOVÁ
ověřovatele zápisu: Eva CHÁROVÁ, Karel FIALA

Vyvěšeno na úřední desku: 28.06.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 12.07.2012