Usnesení ze 9. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 27. září 2012 v Kulturním zařízení v Polánce

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I.   s c h v a l u j e
124/2012   - zadání územního plánu města Kasejovice včetně jeho částí
125/2012   - změny č. 11/2012 v rozpočtu města Kasejovice, které jsou nedílnou součástí  tohoto usnesení
126/2012   - směnu pozemků v k. ú. Kasejovice a to pozemek parc. č. 479/16 (cca 1000m2) ve vlastnictví města za pozemky parc. č. 1741 a parc. č. 1742 (celkem 1732m2) – pozemky ve vlastnictví Kašparové Marcely

II.   v z a l o   n a   v ě d o m í 
127/2012   - informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice za období od 29.6. 2012 do 27.9. 2012
128/2012   - změny v rozpočtu města č. 8,9,10/2012 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 8.12.2011

V Kasejovicích dne 27.9. 2012

starostka města:          Ing. Marie ČÁPOVÁ                   
ověřovatele zápisu:     Eva CHÁROVÁ, Josef HULAČ                              

Vyvěšeno na úřední desku: 01.10.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.10.2012