Tisková zpráva - Budou mít Kasejovice silniční obchvat?

Aneb - První seminář konaný v rámci projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“

V úterý 26. června se konal první seminář zaštítěný projektem „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“. Tématem tohoto semináře byl palčivý problém dosud neexistujícího obchvatu našeho města a z toho plynoucí nepříjemnosti, které ztrpčují Kasejovickým život.
Kolem dvaceti účastníků semináře si postěžovalo na stále narůstající intenzitu dopravy a kamiony projíždějící centrem města, jejichž nemalý počet po zvýšení mýtného v roce 2011 ještě vzrostl. Upozornilo na škody, které vznikají vlastníkům nemovitostí v těsné blízkosti komunikace I/20. A poukázalo na hluk a výfukové plyny, které musí poslouchat a dýchat každý, kdo bydlí nebo je nucen chodit podél výše zmíněné silnice, a to často po velmi úzkých chodnících, protože silnice I/20 je sice hlavní spojnicí mezi západními a jižními Čechami a jako takové se jí dostalo označení komunikace I. třídy a zároveň evropská komunikace E49, ale už se jí v mnoha místech nedostalo parametrů pro tyto typy komunikací požadovaných.
Účastnící semináře si však nepřišli jen stěžovat. Přišli, aby se pokusili daný problém vyřešit. Vyřešit problém výstavby obchvatu, o jehož existenci či neexistenci rozhoduje vlastník komunikace, jímž je v případě silnic I. třídy stát, tedy instituce, pro kterou vzhledem k RELATIVNĚ nízké intenzitě dopravy a RELATIVNĚ malému počtu ovlivněných osob, není výstavba obchvatu Kasejovic prioritou, je pro kasejovické občany v podstatě nemožné. Přesto jsme společně našli řadu věcí, které by Kasejovičtí udělat mohli.
Mohli by založit občanskou iniciativu, jež by upozorňovala na dříve zmiňované problémy, které z dopravy vedené přímo centrem města plynou. Mohli by požádat Krajský hygienický úřad o přeměření intenzity hluku v blízkosti komunikace I/20 a zjistit, zda nedochází k překračování státem stanovených limitů. Mohli by zažádat o instalaci protihlukových opatření…
Zmiňovaný seminář byl po delší době první akcí, která se pokusila celou problematiku obchvatu města veřejnosti přiblížit. A určitě to nebyla akce poslední. Pokud chceme dosáhnout výstavby silničního obchvatu, budeme muset zodpovědným institucím předložit velké množství argumentů. SPOLEČNĚ. Všechny výše zmiňované kroky mají totiž jednu podmínku. Je nutné, aby je podpořil co možná největší počet občanů. Pak můžeme doufat - jak zaznělo v závěru semináře - že naděje skutečně umírá poslední a obchvat v Kasejovicích bude.

V Kasejovicích 27.6. 2012
Lenka Černá (komunitní koordinátorka Kasejovice)