Tisková zpráva - Životní prostředí v naší obci a okolí

Životní prostředí v naší obci a okolí aneb Třetí seminář pořádaný v rámci projektu "Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví".

V úterý 25. 9. 2012 se konal v pořadí již třetí seminář pořádaný v rámci projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“, tentokrát věnovaný životnímu prostředí.
Poměrně široce pojaté téma si kladlo za cíl zhodnotit životní prostředí v naší obci a okolí, poukázat na jeho nedostatky a nastínit možný způsob řešení. To vše samozřejmě na komunální úrovni, protože mnohé problémy ani obec ani řadoví občané nemají možnost ovlivnit. Na druhou stranu, existuje celá škála problémů, které právě řadoví občané ovlivnit mohou, a proto je škoda, že se těchto seminářů a obdobných veřejných setkání většinou účastní v tak malém počtu.
Obec Kasejovice umožňuje svým občanům třídění odpadu. Jedinou slabinou je v současné době nakládání s bioodpadem, jako jsou větve a posečená tráva. Likvidaci lze však s obcí dohodnout. Navíc je již zpracován projekt na nový sběrný dvůr, který počítá i s prostory na uložení bioodpadu a jeho následnou odbornou likvidací. Je tedy především na občanech samotných, aby třídili odpad a nevhazovali do kontejnerů na tříděný odpad odpadky, které tam nepatří.
Obdobná je situace, co se týká čistoty ovzduší a zeleně. Intenzitu dopravy dost těžko ovlivníme a problematickou se ukázala i zeleň kolem silnic, která sice může do jisté míry zachytit prach i hluk z komunikace, ale také může v mnohých místech snížit přehlednost na komunikaci a stává se tak nebezpečnou. Na druhou stranu, každý z nás může čistotu ovzduší ovlivnit volbou vhodného otopu – přiznejme si, pokud vhodíme do ohně PET lahev, opravdu to nevoní. A nejen to. Při spalování plastů a jiného k vytápění nevhodného materiálu se do ovzduší uvolňuje oxid uhelnatý a další toxické a často i karcinogenní látky, které mohou škodit každému, kdo je dýchá. Samostatnou kapitolou je péče o zeleň na vlastním pozemku.
Dalším problémem souvisejícím (nejen) s intenzitou dopravy se ukázal být hluk. Opět platí to, co v případě čistoty ovzduší – intenzitu dopravy neovlivníme. Ale omezit můžeme místní zdroje hluku. Vím, trávník se sám neposeče a rozhodně je snazší udržovat zahradu pomocí sekačky než kosou. Ale je skutečně nezbytné síct trávník v neděli v osm hodin ráno?
Jen letmo se seminář dotkl problému, který už Kasejovické netrápí, ale může trápit okolní malé obce. Mluvím o čističkách odpadních vod, které postupem času budou muset být ve všech obcích a které mohou být velice nákladnou záležitostí. Toto téma by si zasloužilo samostatný seminář, kde by byly zmíněny různé možnosti, jak a jaké typy ČOV lze zřídit a co jejich provoz obnáší. Možnost projednat toto (i kterékoli jiné) téma na semináři je však závislá na zájmu veřejnosti o daný problém a na ochotě veřejnosti o daném problému vést diskuzi.

V Kasejovicích 26. 9. 2012
Lenka Černá (komunitní koordinátorka Kasejovice)

Seminář s tématem Životní prostředí v naší obci
Seminář s tématem Životní prostředí v naší obci
Seminář s tématem Životní prostředí v naší obci
Seminář s tématem Životní prostředí v naší obci