Konkurz na ředitele Základní školy Kasejovice (archiv dokumentů)

Město Kasejovice vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Základní školy Kasejovice, okr.Plzeň-jih.

MĚSTO KASEJOVICE, Kasejovice 98,
335 44 Kasejovice

Na základě usnesení rady města ze dne 10. 11.2008 vyhlašuje město Kasejovice

k o n k u r z

na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Základní školy Kasejovice, okr.Plzeň-jih

 

Kvalifikační předpoklady uchazeče :
vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, organizační a řídící schopnosti, znalost školské legislativy a souvisejících předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

Písemné přihlášky do konkurzu doručte nejpozději do 1.12. 2008 do 15 hodin (platí i pro přihlášky zasílané poštou) v obálkách označených „KONKURZ – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Městský úřad Kasejovice (podatelna),
Kasejovice 98,
335 44 Kasejovice

Náležitosti přihlášky:

  • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
  • doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem a délce pedagogické praxe,
  • životopis (psaný vlastní rukou),
  • návrh koncepce dalšího rozvoje Základní školy Kasejovice, okr.Plzeň-jih (maximální rozsah 5 stran strojopisu),
  • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
  • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č.451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu vedoucí funkce

V Kasejovicích dne 11.11.2008

Ing. Marie Čápová
starostka

Vyvěšeno: 12.11.2008
Sejmuto: 2.12.2008

Vyvěšeno na úřední desku: 12.11.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 02.12.2008