Oznámení o konání Zastupitelstva obce Kasejovice (archiv dokumentů)

Oznámení o konání Zastupitelstva obce Kasejovice dne 26.6.2006.

Obecní úřad v Kasejovicích v souladu s § 93 zák. 128/2000 Sb. informujeme o zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice.

Místo konání: Kulturní zařízení v Řesanicích
Doba konání: 26. června 2006 (pondělí) od 20,00 hodin

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Informativní zpráva o činnosti Rady obce za období od 23.3. 2006 do 26.6. 2006
 3. Zpráva finančního výboru
 4. Inventarizace majetku obce k 31.12.2005
 5. Závěrečný účet obce za rok 2005 se zprávou auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
 6. První změny v rozpočtu obce
 7. Stanovisko zastupitelstva obce o požádání přidělení statutu města dle novely zákona o obcích
 8. Stanovisko k přísedící u okresního soudu – Jindřiška Šmídová
 9. Žádost pana Šelepy o odkoupení pozemku u svého domu v Řesanicích
 10. Pozemky – odkoupení Západočeské plynárenské – pod regulační stanicí (záměr odsouhlasen na minulém zastupitelstvu)
 11. Odkoupení pozemku v Přebudově a v Řesanicích
 12. Podnikatelský záměr fi Vatec Elektronics
 13. Stanovisko ke smlouvě o Sdružení finančních prostředků –Infobox
 14. Informace z obce:
  • zpráva o plnění daňových příjmů do rozpočtu obce
  • průběh investičních akcí
  • jednání o jízdních řádech ČD
 15. Závěr a usnesení

Čápová Marie
Starostka

Vyvěšeno:11.6.2006
Sejmuto:27.6.2006

Vyvěšeno na úřední desku: 11.06.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 26.06.2006