Oznámení o zahájení řízení (archiv dokumentů)

Oznámení o zahájení řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Oznámení o zahájení řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Miroslav Hnizdík, nar.3.6.1956, Kasejovice, část Přebudov 7
(dle § 12 odst.1 zák.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů - dále jen zákon o evidenci obyvatel) podle § 47 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák.č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád)

Sdělujeme Vám, že doručením návrhu pana Vladimíra Devery, roč.1952, trvale bytem Werichova 949/7, Praha 5 - Hlubočepy a paní Hany Deverové, roč. 1953, trvale bytem Werichova 949/7, Praha 5 - Hlubočepy bylo dne 21.2.2006 na návrh (žádost) zahájeno řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Miroslava Hnizdíka, nar.3.6.1956 na adrese Kasejovice, část Přebudov 7 podle §12 ods. 1 písm.c) zák. o evidenci obyvatel.

Za účelem zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti Vás vyzíváme, abyste do 5 dnů ode dne doručení tohoto oznámení využil(-a) svých níže uvedených práv účastníka řízení.

Po ukončení dokazování, před vydáním rozhodnutí ve věci, budete (dle ust.§ 36 odst.3 správního řádu) vyzván(-a) k uplatnění svého práva vyjádřit se k podkladu pro rozhodnutí.

Jako účastník řízení máte v řízení zejména:

Právo:

 • zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu; v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§33 odst. 1 správního řádu)
 • navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; přičemž správní orgán může usnesením prohlásit, do kdy mohou účastníci činit své návrhy (§36 odst. 1 správního řádu)
 • vyjádřit v řízení své stanovisko (§36 odst. 2 správního řádu)
 • před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§36 odst. 3 správního řádu)
 • nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu)
 • činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§38 odst. 4 správního řádu)
 • aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve Váš prospěch i v neprospěch (§50 odst. 3 správního řádu)
 • na oznámení rozhodnutí (§72 správního řádu)

Povinnost:

 • předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§36 odst. 4 správního řádu)
 • poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu)
 • označit důkazy na podporu svých tvrzení (§52 správního řádu)
 • navrhovatel je podle ust. § 12 odst. 2 zák. o evidenci obyvatel povinen prokázat existenci důvodů uvedených v § 12 odst. 1 písm. c)zák. o evidenci obyvatel

Čápová Marie
Starostka

 

Vyvěšeno na úřední desku: 27.02.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.03.2006