Oznámení od MěÚ Kasejovice (archiv dokumentů)

MěÚ Kasejovice zveřejňuje informaci - Sběr a ekologické zpracování autovraků, provozovna Kasejovice p.č. 491/1
č.j. 568/2008.

Město Kasejovice
Plzeňský kraj
335 44 Kasejovice 98
tel. a fax 371 595 100
e-mail: mu@kasejovice.cz

Č.j. 568/2008
V Kasejovicích 5.8.2008

Sběr a ekologické zpracování autovraků, provozovna Kasejovice p.č. 491/1
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II

Město Kasejovice jako dotčený územní samosprávný celek zveřejňuje informaci o oznámení pro zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů záměru „Sběr a ekologické zpracování autovraků, provozovna Kasejovice p.č. 491/1“ (oznamovatel Bedřich Varmuža, Boženy Němcové 934/II, Rokycany).

Do uvedeného oznámení je možné nahlížet v úředních hodinách (pondělí, středa 7.00 -17.00 hod.,úterý, čtvrtek 7.00 – 15.30 hod., PÁ 7.00- 12.00 hod.) na Městském úřadu v Kasejovicích (kancelář starostky) od 5.8.2008 do 20.8.2008. Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 30613 Plzeň, do 20.8.2008.

Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na stránkách CENIA – http://www.cenia.cz/eia pod kódem PLK1337.

Bc. Marie Čápová, starostka

Vyvěšeno: 5.8.2008
Sejmuto:20.8.2008

Vyvěšeno na úřední desku: 05.08.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.08.2008