Oznámení veřejnosti (archiv dokumentů)

Oznámení veřejnosti - Veřejné projednání „I/20 Seč – Životice“

MĚSTO KASEJOVICE
Plzeňský kraj, okres Plzeň-jih
335 44  Kasejovice 98, tel. a fax 371 595 100, e-mail: mu@kasejovice.cz

Na základě § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

OZNAMUJE VEŘEJNOSTI

Veřejné projednání

„I/20 Seč – Životice“

Veřejné projednání se bude konat dne 17. srpna 2011 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Nepomuk Nám. A. Němejce 63, Nepomuk.

Zapojení veřejnosti je jednou z nejvýznamnějších zásad systému hodnocení ve smyslu EIA, proto je možno při veřejném projednání uplatit připomínky k záměru.
Tyto připomínky budou zohledněny, společně s vyjádřeními dotčených územně samosprávných celků a dotčených správních úřadů, při zpracování stanoviska, které provede Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí.

Na připomínky, které budou uplatněny po veřejném projednání nebude brán zřetel.

Vyvěšeno na úřední desku: 19.07.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 03.08.2011