Oznámení veřejnosti (archiv dokumentů)

Město Kasejovice oznamuje veřejnosti doplněné dokumentace záměru „Větrná elektrárna Amerika, k.ú. Kasejovice, p.č.1237“

Město Kasejovice
Plzeňský kraj, okres Plzeň-jih
335 44 Kasejovice 98
tel. a fax 371 595 100
e-mail: mu@kasejovice.cz

Na základě § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

OZNAMUJE VEŘEJNOSTI
zveřejnění doplněné dokumentace záměru

„Větrná elektrárna Amerika, k.ú. Kasejovice, p.č.1237“

Doplněná dokumentace s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (Environmental Impact Assessment – EIA)

je pro veřejnost k nahlédnutí na Městském úřadu v Kasejovicích v kanceláři starostky od 3.3.2009 do 18.3.2009 ve zveřejněné pracovní době.

Zde je taktéž možné činit si výpisky a opisy.

Zapojení veřejnosti je jednou z nejvýznamnějších zásad systému hodnocení ve smyslu EIA, proto každý může zaslat své vyjádření k oznámení odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 36013 Plzeň do 30.3.2009.

Tato vyjádření budou zohledněna, společně s vyjádřeními dotčených územně samosprávných celků a dotčených správních úřadů, při zpracování posudku.

Na připomínky, které budou uplatněny po stanovení této lhůty nebude brán zřetel.

Do textové části doplněné dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na stránkách CENIA (http://www.cenia.cz/eia) pod kódem PLK1065 a na stránkách Plzeňského kraje (http://www.plzensky-kraj.cz).

Vyvěšeno:03.03.2008
Sejmuto:18.03.2008

Vyvěšeno na úřední desku: 03.03.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.03.2009