Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kasejovice (archiv dokumentů)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného 16.03. 2010.

Městský úřad v Kasejovicích
335 44 Kasejovice 98
Datum: 22.04. 2010

Oznámení o konání Zastupitelstva města Kasejovice

V souladu s § 93 zák. 128/2000 Sb. informujeme o
zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Místo konání: klubovna tělocvičny Kasejovicích
Doba konání: úterý 16.3. 2010 od 18,00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Informativní zpráva o činnosti Rady města za období od 18.12. 2009-16.3. 2010
 3. Zpráva finančního a kontrolního výboru
 4. Rozpočet města
  • Změny v rozpočtu v r.2010
  • Pověření rady města k čerpání finančních prostředků z Programu neziskových organizací
 5. Stanovisko:
  • k odprodeji pozemků
   • část parc. č.1621 o výměře 1 m2 v k.ú. Kasejovice
   • parc. č. 49/2 a část parc. č. 49/1 v k.ú. Polánka u Kasejovic
   • parc. č. 104/2 (PK) v k.ú. Řesanice
  • ke směně pozemků v k.ú. Polánka u Kasejovic – parc.č.390/1 (KN) za stejnou výměru parc. č. 84 (PK)
 6. Schválení přísedícího u Okresního soudu Plzeň-jih
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

Ing.Čápová Marie
Starostka

Vyvěšeno:08.03.2010
Sejmuto: 16.03.2010

Vyvěšeno na úřední desku: 08.03.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 16.03.2010