Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kasejovice (archiv dokumentů)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konané dne 29.4.2009.

Městský úřad v Kasejovicích
335 44 Kasejovice 98
Datum: 22.04. 2009

Oznámení o konání Zastupitelstva města Kasejovice

V souladu s § 93 zák. 128/2000 Sb. informujeme o
zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Místo konání: klubovna tělocvičny Kasejovicích
Doba konání: středa 29.4. 2009 od 19,00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Informativní zpráva o činnosti Rady obce za období od 18.12. 2008 do 29.4. 2009
 3. Zpráva finančního a kontrolního výboru
 4. Inventarizace majetku města k 31.12.2008
 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku Kasejovice
 6. Závěrečný účet hospodaření za rok 2008
 7. Rozpočet města
  • Změny schválené radou města od poslední schůze zastupitelstva
  • Změny v rozpočtu města v r.2009
  • Pověření rady města o rozdělování fin. prostředků na Program podpory neziskových organizací
 8. Stanovisko k ukončení členství z Mikroregionu Nepomucko
 9. Stanovisko:
  • k odkoupení pozemku od státu v k.ú. Kladrubce – st.p.59/2
  • žádost o odkoupení pozemku
 10. Stanovisko k Podmínkám rozhodnutí o poskytnutí dotace – projekt Czech POINT
 11. Stanoviska se zřízením věcných břemen na pozemcích města
 12. Různé
  • záměr o odkoupení pozemku v Kasejovicích
  • zpráva auditora DSO mikroregion Nepomucko
  • poděkování ZO ČSV Kotouň
 13. Diskuse
 14. Závěr

Bc.Čápová Marie
Starostka

Vyvěšeno: 22.04.2009
Sejmuto: 29.04.2009

Vyvěšeno na úřední desku: 22.04.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 29.04.2009