Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice (archiv dokumentů)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konané dne 18.12.2008.

Městský úřad v Kasejovicích
335 44 Kasejovice 98
Datum: 23.10. 2008

Oznámení o konání Zastupitelstva města Kasejovice

V souladu s § 93 zák. 128/2000 Sb. informujeme o
zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Místo konání: klubovna tělocvičny Kasejovicích
Doba konání: čtvrtek 18.12.2008 od 19,00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Informativní zpráva o činnosti Rady obce za období od 30.10. 2008 do 18.12. 2008
 3. Zpráva finančního a kontrolního výboru
 4. Změny v rozpočtu města
 5. Návrh rozpočtu na rok 2009
 6. Rozpočtový výhled 2009 –2011
 7. Plán financování vodovodů a kanalizací – Polánka, Chloumek, Újezd
 8. Koupě pozemků od Pozemkového fondu
 9. Žádosti o odkoupení pozemků a směna
  • Směna pozemků v k.ú. Kasejovice - č.parc. 1621/1 o výměře 301 m2 za parc.č. 497/2 podél trati
  • Odprodej části pozemku část parcely č. 1153/1 v k.ú. Kasejovice - za účelem výstavby rodinného domku
  • Odprodej část pozemku č.1212/1 o výměře cca 20 – 30 m2 v k.ú. Řesanice za účelem umístění ČOV
 10. Různé
 11. Diskuse
 12. Závěr

Bc.Čápová Marie
Starostka

Vyvěšeno:11.12.2008
Sejmuto:19.12.2008

Vyvěšeno na úřední desku: 11.12.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.12.2008