Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice (archiv dokumentů)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konané dne 30.10.2008.

Městský úřad v Kasejovicích
335 44 Kasejovice 98
Datum: 23.10. 2008

Oznámení o konání Zastupitelstva města Kasejovice

V souladu s § 93 zák. 128/2000 Sb. informujeme o
zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Místo konání: klubovna tělocvičny Kasejovicích
Doba konání: čtvrtek 30.10.2008 od 19,00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Informativní zpráva o činnosti Rady obce za období od 15.7. 2008 do 30.10. 2008
 3. Zpráva finančního a kontrolního výboru
 4. Změny v rozpočtu města
 5. Dodatek ke zřizovací listině MŠ vč. nového odpisového plánu
 6. Návrh Biskupství českobudějovického „Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a předkupnímu právu jako věcném právu“ na hřbitovy vč.márnice v Kasejovicích a v Řesanicích
 7. Prodej hasičské cisternové stříkačky- LIAZ
 8. Žádosti o odkoupení pozemků
  • v k.ú. Kasejovice - směna č.parc. 1621/1 o výměře 301 m2 za parc.č. 497/2 podél trati
  • část parcely 1153/1 v k.ú. Kasejovice za účelem výstavby rodinného domku
  • parc. č. 664/3 o výměře 26 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
  • část pozemku 1212/1 o výměře cca 20 – 30 m2 v k.ú. Řesanice za účelem umístění ČOV
  • část pozemku 738/10 v k.ú. Kladrubce
 9. Žádost o povolení umístění stavby rodinného domu
 10. Zrušení - výmaz věcného břemene v k.ú. Kasejovice vedení vodovodního potrubí a čerpání vody ze studny
 11. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
 12. Různé
 13. Diskuse
 14. Závěr

Bc.Čápová Marie
Starostka

Vyvěšeno:23.10.2008
Sejmuto:31.10.2008

Vyvěšeno na úřední desku: 23.10.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.10.2008