Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice (archiv dokumentů)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konané dne 14.7.2008.

Město Kasejovice
335 44 Kasejovice 98

Kasejovice 4.7.2008

Oznámení o konání Zastupitelstva města Kasejovice

V souladu s § 93 zák. 128/2000 Sb. informujeme o
zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Místo konání: klubovna tělocvičny Kasejovicích
Doba konání: pondělí 14. července 2008 od 20,00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Informativní zpráva o činnosti Rady obce za období od 27.5. 2008 do 14.7. 2008
 3. Zpráva finančního a kontrolního výboru
 4. Rozbor hospodaření města za I.pololetí/2008
 5. Změny v rozpočtu města
 6. Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
 7. Pozemkové úpravy – Polánka - plán společných zařízení a změna hranic
 8. Návrh členů osadního výboru v části Kladrubce
 9. Žádosti o odkoupení pozemků
  • v k.ú. Kasejovice č.parc. 1621/1 o výměře 301 m2 – podél trati
  • část parcely 1153/1 v k.ú. Kasejovice za účelem výstavby rodinného domku
  • st. parc.104 – o výměře 21 m2 v k.ú. Újezd u Kasejovic
  • parc. č. 664/3 o výměře 26 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
  • část pozemku 1212/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Řesanice za účelem umístění ČOV
  • parc. č. 1153/1 a 1153/2 v k.ú. Kasejovice a stanovisko k žádosti města o směnu části pozemků
  • k.ú. Kladrubce parc.č. 1/1 díl 2 – PK o výměře 266 m2
 10. Různé
 11. Diskuse
 12. Závěr

Bc.Čápová Marie
Starostka

Vyvěšeno:7.7.2008
Sejmuto:15.7.2008

Vyvěšeno na úřední desku: 07.07.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.07.2008