Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice (archiv dokumentů)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konané dne 26.4.2007.

Městský úřad v Kasejovicích, 335 44 Kasejovice 98
18.4.2007

Oznámení o konání Zastupitelstva města Kasejovice
V souladu s § 93 zák. 128/2000 Sb. informujeme o zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Místo konání: kulturní zařízení v Polánce
Doba konání: 26. dubna 2007 (čtvrtek) od 19,30 hodin

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Informativní zpráva o činnosti Rady obce za období od 11.1. 2007 do 26.4. 2007
 3. Závěrečný účet města za rok 2006 vč.zprávy auditora
 4. Inventarizační zápis
 5. Návrh vyhlášek:
  • stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kasejovice
  • místním poplatku ze psů
  • místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
 6. Zřízení osadních výborů v části Polánka, Chloumek, Újezd, Řesanice
 7. Stanovisko k plánovaným investičním a neinvestičním akcím v r.2007 z rozpočtu města
 8. Stanovisko k žádostem občanů o odprodej pozemků
 9. Stanovisko k odkoupení pozemků městem v k.ú. Kasejovice
 10. Informace města
 11. Diskuse
 12. Závěr a usnesení

Čápová Marie
Starostka

Vyvěšeno:18.4.2007
Sejmuto:26.4.2007

Vyvěšeno na úřední desku: 19.04.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 26.04.2007