Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice (archiv dokumentů)

MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí
č.j.: 455/2010/Výst.

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby
Kasejovice, Husova 98
PSČ 335 44
tel.371 595 140, fax 371 595 100

Doručenkou!

Paní
Anna Valtová
Lnáře 18
387 42 L N Á Ř E
Č.j. 455/2010/Výst.
Zdeňka Kučerová / stavebni@kasejovice.cz
V Kasejovicích 02.08.2010

Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

Paní Anna Valtová, nar. 05.09.1953, trvalým bydlištěm Brandlova 1559/7, 149 00 Praha, s adresou pro doručování – Lnáře 18, 387 42 Lnáře (dále jen žadatelka), podala dne 14.06.2010 žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území na části pozemku parc.č. 689/6 díl "a" o výměře 902 m2 – z lesního pozemku na zahradu – a části pozemku parc.č. 732 díl "b" o výměře 865 m2 a nového parc.č. st. 80 o výměře 89 m2 – z lesního pozemku na zastavěnou plochu a nádvoří - v katastrálním území Kladrubce a obci Kasejovice.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst.1 písm.g) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s ustanovením § 87 odst.1 stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
16.09.2010 (čtvrtek) v 10.00 hodin v Kladrubcích na místě předmětných pozemků.

Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu, ve dnech pondělí a středa od 8.00 hodin do 17.00 hodin, jinak po telefonické domluvě na tel. 371 595 140.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Žadatel zajistí v souladu s § 87 odst.2 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena v obci Kladrubce na veřejně přístupném místě a to do doby veřejného ústního jednání.

Zdeňka Kučerová - stavební úřad Kasejovice

Přílohy:

 • platební výměr
 • složenka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne 02.08.2010 Sejmuto dne 17.08.2010

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Doručí se:

 • Anna Valtová, Lnáře 18, 387 42 Lnáře
 • Město Kasejovice

Účastníci řízení (dle § 85 odst.2, písm. b)

 • Vladislava Chlumská, Vejvanovského 1612/16, 149 00 Praha
 • MUDr. Dagmar Humlová, Kosmova 259/1, 612 00 Brno
 • Jan Klein, Dvorecká 824/35a, 147 00 Praha
 • Ing. Vilém Kurz, Nad Lomnicí 1102. 388 01, Blatná
 • Vladislav Kurz, Leskauerova 2804/7, 628 00 Brno
 • Ing. Roman Michálek, Nad Palatou 2656/10, 150 00 Praha
 • Ing Marcela Mikeštíková Ph.D.,Pomořanská 471/3, 181 00Praha
 • Ing. Hana Muschicková, Petrbokova 1464/1,155 00 Praha
 • Slavomíra Šťastná, Vejvanovského 161, 149 00 Praha
 • Jindřich Vaníček, Nejedlého 1906/17, Bratislava ,Slovensko
 • Jiří Vaníček, Mendelova 543/15, 149 00 Praha
 • Ing. Jiří Vaníček, Na Koncích 1740/8, 160 00 Praha
 • Ing. Martin Vaníček Ph.D., Naardenská 668/19, 162 00 Praha
 • Ing. Vladimír Vaníček, Matúškova 800/19, 149 00 Praha
 • Ing Dana Vránková CSc., Ramešova 2598/6,612 00 Brno
 • Petr Zralý, Puchmajerova 337/17, 158 00 Praha

Dotčené orgány :(doporučeně)

 • Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP, Nám.A.Němejce 63, 335 01 Nepomuk
 • Spis SÚ

Vyvěšeno na úřední desku: 27.07.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.08.2010