Rozhodnutí od MěÚ Kasejovice (archiv dokumentů)

MěÚ Kasejovice, odbor výstavby vydává Rozhodnutí
č.j.: 215/2010/Výst.

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby
Kasejovice, Husova 98
PSČ 335 44
tel.371 595 140, fax 371 595 100

Doručenkou!

 

Pan
Václav Adamec
a paní
Zuzana Adamcová
Kasejovice 194
K A S E J O V I C E
3 3 5 4 4

Č.j. 215/2010/Výst.
Zdeňka Kučerová / stavebni@kasejovice.cz
V Kasejovicích 02.07.2010

 

R O Z H O D N U T Í

Výroková část:
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst.1 písm. g) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a povolení stavby, kterou dne 24.03.2010 podali

pan Václav Adamec, nar. 29.12.1978 a paní Zuzana Adamcová, nar. 05.12.1981, oba bytem Kasejovice č.p. 194, 335 44 (dále jen stavebníci), a na základě tohoto přezkoumání:

I.

Vydává
podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 91 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

na stavbu:
"RODINNÝ DŮM NA POZEMKU Č.PARC. 1146/3 a 1170/1 V K.Ú. KASEJOVICE"

(dále jen stavba) na pozemích par. č. 1146/3 a 1170/1 v katastrálním území Kasejovice a obci Kasejovice.

Stavba obsahuje:
Nový rodinný domek s garáží včetně vnitřních přípojek inženýrských sítí, oplocení pozemku parc. č. 1146/3 a parc.č.1170/1 v k.ú. Kasejovice, úprava vjezdu na pozemek z místní účelové komunikace, vybírací kanalizační jímka. Rodinný dům je nepodsklepený, jednopodlažní s obytným podkrovím a sedlovou střechou.
Dispoziční řešení:
v přízemí – zádveří, předsíň s točitým schodištěm do podkroví, spíž, kuchyně s jídelnou a propojený obývací pokoj se vstupem na terasu, pracovna, kotelna a garáž
v podkroví – 3 pokoje, šatna, koupelna a WC, chodba a lodžie. Zásobování vodou – z vlastní vrtané studny, která není součástí tohoto řízení
Odvod splaškové vody – navrženou přípojkou do nové vybírací jímky Odvod dešťových vod – na terén
Zásobování elektřinou – vnitřní přípojkou ze stávajícího zděného pilíře NN v oplocení, vnější přípojka NN není předmětem tohoto řízení
Připojení na komunikaci – úprava vjezdu na pozemek z místní účelové komunikace
Parkování OA – garáž a zpevněná plocha u RD
Vytápění – ústřední teplovodní systém, zdroj tepla zplynovací kotel Atmos DC 18S.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb.
 2. Novostavba RD bude umístěna na pozemku parc. č. 1146/3 a parc.č.1170/1 v k.ú. Kasejovice a obci Kasejovice. Umístění je zakresleno v situačním výkrese v měřítku 1:250, který je součástí projektové dokumentace. Minimální odstupová vzdálenost západní stěny RD od sousedního pozemku parc.č. 1146/2 bude 3,00 m, ostatní odstupové vzdálenosti od sousedních pozemku budou větší než 3m.
 3. Stavba RD bude mít zhruba obdélníkový půdorys o obvodových rozměrech 12,00 m x 10,00 m obytné části a půdorysných rozměrech 4,00 m x 10,50 m garážové části. Maximální výška do hřebene sedlové střechy bude nad II.NP 7,80 m.
 4. Zásobování rodinného domu pitnou vodou bude řešeno vodovodem z vlastní vrtané studny na pozemku stavebníka. Povolení studny není předmětem tohoto rozhodnutí.
 5. Odvod splaškové vody z rodinného domu bude řešen splaškovou kanalizací napojenou na navrženou vybírací jímku umístěnou na pozemku parc. č. 1170/1 v k.ú. Kasejovice.
 6. Napojení stavby na NN bude zajištěno propojením rozvaděče na RD s rozvaděčem měření, který je umístěn ve zděném pilíři na severní hranici pozemku v parc. č. 1146/3 a pozemkem parc.č. 1170 díl 1 (PK) v k.ú Kasejovice. Vlastní elektrická přípojka NN ze stávajícího sloupu poblíž pozemku do elektroměrného pilířku oplocení pozemku bude provedena na základě samostatného územního souhlasu.
 7. Dopravní napojení stavby bude zajištěno po stávající místní komunikaci na pozemku parc.č. 1587/1 v k.ú. Kasejovice a dále po části pozemku, .č. 1170 díl 1 a (PK) v k.ú Kasejovice, z kterého bude zbudován sjez na pozemek stavby 1146/3v k.ú. Kasejovice. Pro správné umístění vstupu, sjezdu, vrat a oplocení musí být provedeno zaměření pozemků parc. č. 1146/3 a parc.č.1170/1 v k.ú. Kasejovice v terénu, zejména pak zaměření severní hranice pozemku v parc. č. 1146/3 a pozemkem parc.č. 1170 díl 1(PK) v k.ú Kasejovice.
 8. Dešťové vody ze střechy, parkovacího stání a zpevněných ploch budou svedeny a vsakovány na pozemcích stavebníka.

II.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:
"RODINNÝ DŮM NA POZEMKU Č.PARC. 1146/3 a 1170/1 V K.Ú. KASEJOVICE"

(dále jen stavba) na pozemích par. č. 1146/3 a 1170/1 v katastrálním území Kasejovice a obci Kasejovice.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve spojeném územním a stavebním řízení, kterou vypracoval autorizovaný inženýr Otakar Friedrich ČKAIT – 0001546 – stavební část PD, zdravotně technická instalace a Jindřich Horáček – Elektroinstalace. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
 2. Stavba bude prováděna svépomocí, odborné vedení provádění stavby bude vykonávat ing. Otakar Friedrich, Otradovická 735, 142 00 Praha 4.
 3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce technických zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby - upravuje provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a obsahuje závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách – týká se připojení na sítě technického vybavení, vlivu na životní prostředí, mechanické odolnosti a stability stavby, požární bezpečnosti, denní osvětlení, větrání a vytápění, úspory energie a ochrany tepla, technického zařízení staveb, odstavné a parkovací plochy.
 5. Při stavbě musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se prováděné stavby.
 6. Stavebník je povinen:
  • oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby
  • před zahájením stavby umístit u vstupu na staveniště na viditelném místě štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, štítek musí být chráněn proti povětrnostním vlivům a musí být ponechán na svém místě až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu
  • zajistit, aby na stavbě byla k dispozici ověřená PD a doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, nebo jejich kopie
  • ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby a umožnit provedení kontrolní prohlídky
  • závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění.
 7. Splnit podmínky závazného stanoviska HZS Plzeňského kraje č.j. HSPM- 2660-2/2010 ÚPP ze dne 06.04.2010:
  • splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného Ing. Yvetou Jílkovou dne 4.2.210, doplněného 3.4. 2010 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů
  • k závěrečné prohlídce doložit splnění požadavků § 6,§ 7, § 9 vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
  • k závěrečné prohlídce doložit doklad o kontrole provozuschopnosti vnějších odběrných míst požární vody
  • instalace tepelných spotřebičů musí být provedena dle ČSN 06 1008 a návodu výrobce.
  • odvod spalin musí být proveden dle ČSN 73 4201
 8. Stavebník ohlásí nastávající zemní práce Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, oddělení archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1.
 9. Při realizaci stavby je nutné dbát o ochranu životního prostředí zejména odpady vzniklé při stavebních pracích zneškodnit zákonným a doložitelným způsobem pouze na zařízeních k tomu určených.
 10. Z plochy pozemku, která bude zastavěna a zpevněna bude sejmuta ornice, která bude uskladněna na pozemku stavebníka a později použita na terénní úpravy pozemku kolem stavby.
 11. Pro dokončení stavby určuje stavební úřad termín 31.07. 2012.
 12. Před zahájením stavby musí být zajištěno vytýčení všech podzemních, inženýrských sítí a vedení, k jejichž křížení či souběhu při stavbě dojde.
 13. Oznámení k provedení kontrolní prohlídky stavby bude podáno v těchto fázích stavby:
  • po provedení výztuže ztužujícího věnce a průvlaků- před jejich zabetonováním
  • závěrečná prohlídka stavby - po požádání o užívání stavby.
 14. Po dokončení stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy.
  • prohlášení o provedení stavby podle PD a v souladu s obecnými technickými požadavky na stavby, s uvedením provedených odchylek od ověřené PD, vydané osobou vykonávající odborné vedení stavby
  • geometrické zaměření rodinného domu
  • zprávu o revizi elektrického zařízení a hromosvodu
  • revizní zprávu výsledku kontroly spalinové cesty, včetně připojení topných spotřebičů
  • rozbor vody
  • zápis o provedení zkoušek vnitřního vodovodu a kanalizace a připojení kanalizace na vybírací jímku
  • zpráva o zkoušce nepropustnosti vybírací jímky
  • zápis o provedení zkoušky systému vytápění
  • dokumentaci skutečného provedení - pokud došlo při stavbě k drobným odchylkám od ověřené projektové dokumentace
  • doklady požadované dotčenými orgány (archeologický průzkum pokud byl proveden)
  • doklady o splnění požární bezpečnosti stavby (atest na sádrokartonové konstrukce, platná revize na instalovaný ruční hasicí přístroj, instalace požárního hlásiče, atd.)
  • stavební deník

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

 • Václav Adamec, Kasejovice č.p. 194, 335 44 Kasejovice
 • Zuzana Adamcová, Kasejovice č.p. 194, 335 44 Kasejovice

Vykonatelnost stavebního povolení se odkládá v souladu s ust. § 74 odst. 1 správního řádu do dne nabytí právní moci územního rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í

Dne 24.03.2010 podali stavebníci žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 4 správního řádu. Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 18.5. 2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol, ve kterém je mimo jiné uvedeno že stavebník upouští od záměru umístění a provedení hobby dílny a ta z toho důvodu nebyla předmětem dalšího řízení. Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zajistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využití území. Stavba rodinného domu je umístěna na ploše určené Územním plánem sídelního útvar Kasejovice k bydlení. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělili:

 • MěÚ Nepomuk, odboru VŽP
 • HZS Plzeňského kraje

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpis a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení podle stavebního zákona jsou:

Účastníci územního řízení (§ 87 odst.1 a § 85 odst.1 stavebního zákona):

 • Václav Adamec, Kasejovice č.p. 194, 335 44 Kasejovice
 • Zuzana Adamcová, Kasejovice č.p. 194, 335 44 Kasejovice
 • Mgr. Jana Čulíková, Na Ligruse 1410,263 01 Dobříš
 • Město Kasejovice

Účastníci stavebního řízení(§ 109 odst. 1 stavebního zákona):

 • Václav Adamec, Kasejovice č.p. 194, 335 44 Kasejovice
 • Zuzana Adamcová, Kasejovice č.p. 194, 335 44 Kasejovice
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Radobyčická 14, 304 50 Plzeň
 • Mgr. Jana Čulíková, Na Ligruse 1410,263 01 Dobříš
 • Ing. Stanislav Šimůnek, Šmejkalova 1604/122, 61600 Brno-Žabovřesky
 • Zdeňka Štolová, Vinohradská 102/96, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
 • Martina Vodičková, Kasejovice, 335 44 Kasejovice
 • Pavel Vodička, Kasejovice 388, 335 44 Kasejovice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

 • Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádaní s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

 • Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

P o u č e n í

 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Zdeňka Kučerová
Oprávněná úřední osoba odboru výstavby

Toto oznámení musí být vyvěšené po dobu 15-ti dnů

Vyvěšeno dne 02.07.2010
Sejmuto dne 17.07.2010

 

Správní poplatek vyměřený podle zákona č.634/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst.1, písm. f, sazebníku ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 19.05. 2010.

Doručí se do vlastních rukou:

Účastníci územního řízení (§ 87 odst.1 a § 85 odst.1 stavebního zákona):

 • Václav Adamec, Kasejovice č.p. 380, 335 44 Kasejovice
 • Zuzana Adamcová, Kasejovice č.p. 380, 335 44 Kasejovice
 • Mgr. Jana Čulíková, Na Ligruse 1410,263 01 Dobříš
 • Město Kasejovice

  Účastníci stavebního řízení(§ 109 odst. 1 stavebního zákona):

 • Václav Adamec, Kasejovice č.p. 380, 335 44 Kasejovice
 • Zuzana Adamcová, Kasejovice č.p. 380, 335 44 Kasejovice
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Radobyčická 14, 304 50 Plzeň
 • Mgr. Jana Čulíková, Na Ligruse 1410,263 01 Dobříš
 • Ing. Stanislav Šimůnek, Šmejkalova 1604/122, 61600 Brno-Žabovřesky
 • Zdeňka Štolová, Vinohradská 102/96, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
 • Martina Vodičková, Kasejovice, 335 44 Kasejovice
 • Pavel Vodička, Kasejovice 388, 335 44 Kasejovice

Dotčené orgány:

 • MěÚ Nepomuk, odbor VŽP, Nám.A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
 • HZS PK, krajské ředitelství,odd. prevence, Kaplířova 9,P.O. BOX 18, 320 68 Plzeň

Doručí se veřejnou vyhláškou

  Účastníci územního řízení(§87 odst.1 a § 85 odst.2 stavebního zákona):

 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Radobyčická 14, 304 50 Plzeň
 • Ing. Stanislav Šimůnek, Šmejkalova 1604/122, 61600 Brno-Žabovřesky
 • Zdeňka Štolová, Vinohradská 102/96, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
 • Martina Vodičková, Kasejovice, 335 44 Kasejovice
 • Pavel Vodička, Kasejovice 388, 335 44 Kasejovice

Vyvěšeno na úřední desku: 02.07.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.07.2010