Veřejná vyhláška (archiv dokumentů)

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
čj.: 233563/08/060961/1993.

V Praze dne29.10.2008

Finanční úřad Praha-západ
Na Pankráci 95
14021 PRAHA 4
Čj.: 233563/08/060961/1993
Vyřizuje: NEJEPSOVÁ MARIE
Telefon: 261 373 617 linka: 3617
Fax: 261 373 098 č. dveří: 305

Pavel Prokopius
Kasejovice 221
335 44 KASEJOVICE

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Finanční úřad Praha – západ, Na Pankráci 95, Praha 4podle § 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e

že pan Pavel Prokopius, narozen r. 1979, Kasejovice 221, Plzeň – jih má u Finančního úřadu Praha – západ, Na Pankráci 95, Praha 4,3. patro číslo dveří 305, uloženy tyto písemnosti:

Daňová písemnost č.j. 63104/08/060961/5917

Tato vyhláška se vyvěšuje na dobu 15 dnů. Poslední den lhůty se považuje za den doručení těchto písemností.

L.S. Medková Šárka
vedoucí referátu 961

Vyvěšeno: 12.11.2008
Sejmuto: 28.11.2008

Vyvěšeno na úřední desku: 12.11.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 28.11.2008