Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření DSO (archiv dokumentů)

Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření Dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství Štěnovice za rok 2005
IČO:66365457.

Krajský úřad Plzeňského kraje zveřejňuje:

Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření Dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství Štěnovice za rok 2005. IČO:66365457

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti DSO Štěnovice podle ustanoveni § 42 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znéní (dále jen „zákon o obcích").
Postupováno bylo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumáni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí ze dne 10. 6. 2004 (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.") a zákona č 421/2004 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ze dne 10. 6. 2004.
Přezkoumání se uskutečnilo dne 14.3.2006 na Obecním úřadu ve Šténovicfch .
Přezkoumání vykonaly pracovnice oddělení finanční kontroly KÚPK:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání - Ing. Miroslava Vyskočilová kontrolor - Ing. Marcela Šaškova
Součinnost při přezkoumáni hospodařeni poskytovali: Jan Nový - předseda svazku
Miroslava Staňková - účetní
Zápis byl vyhotoven ve třech výtiscích.
Rozdélovník: Výtisk t. 1 - pro obec
Výtisk á 2 - pro vedoucího odděleni kontroly KÚPK Výtisk č. 3 - pro finanční kontrolu KÚPK

A. Výsledek přezkoumání
Pří přezkoumání hospodaření DSO Šténovice nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.. spočívajíc! v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušeni povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodařeni za předchozí roky, v nevytvoření podmínek pro přezkoumáni hospodaření podle ustanovení § 7 odst. 2, znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a 3 citovaného zákona.

B. Plněni opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky b) při přezkoumáni hospodařeni za předchozí rok nebyly zjištěny nedostatky

C. Závěr

  1. Při přezkoumání hospodařeni DSO Šténovice za rok 2005 podle § 2 a 3 zákona é. 420/2004 Sb
    • nebyly zjištěny chyby a nedostatky
  2. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu DSO a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
    • podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0
    • podíl závazků na rozpočtu územního celku O
    • podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0

Za Krajský úřad Plzeňského kraje:
Ing.Miroslava Vyskočilová
Ing. Marcela Šaškova

Tato zpráva se předává jako Návrh zprávy o výsledku hospodaření. K tomuto návrhu máte právo podat písemné stanovisko do 30 pracovních dnů od předáni zprávy. Pokud nevyužijete své právo podat písemné stanovisko, považujte tuto zprávu za konečnou Zprávu o výsledku přezkoumáni hospodaření.
Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumáni hospodařeni obdržel a s jejím obsahem byl seznámen předseda svazku.

Vyvěšeno na úřední desku: 22.03.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 08.04.2006