Zveřejnění informace (archiv dokumentů)

Zveřejnění informace od Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a. s.

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.
Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 443

Obecní úřad Kasejovice
Kasejovice 98
335 44 K a s e j o v i c e

Vyřizuje/telefon Pintová/377966426

Starý Plzenec dne 31. ledna 2007

Zveřejnění informace

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v příloze

zveřejňujeme pro obec Kasejovice

informace o celkovém vyúčtování všech položek, které společnost KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. do vodného a stočného kalkulovala, včetně porovnání s položkami v pravidlech pro stanovení výše vodného a stočného pro rok 2006.

Z uvedených výsledků vyplývá, že cena vodného ve výši 14,29 Kč za m3 bez DPH (včetně DPH 15,- Kč) a cena stočného za 1 m3 ve výši 15,24 Kč bez DPH (včetně DPH 16,- Kč) byla vykalkulována v souladu s pravidly pro věcné usměrňování cen a odpovídá plánovaným i skutečně vynaloženým ekonomicky oprávněným nákladům pořízení, zpracování a oběhu zboží, doloženým v účetnictví, přiměřenému zisku a daně podle zvláštních právních předpisů při tvorbě cen.

Výše uvedené ceny byly uplatněny v rámci dodávek a poskytovaných služeb v průběhu roku 2006 u všech odběratelů.

Ing. Viktor Szalatnay ředitel společnosti
Vyvěšeno:14.3.2007
Sejmuto:30.3.2007

Vyvěšeno na úřední desku: 14.03.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 29.03.2007