Zveřejnění Záměru (archiv dokumentů)

MěÚ Kasejovice oznamuje veřejnosti zveřejnění dokumentace záměru "I/20 Seč – Životice"

MĚSTSKÝ ÚŘAD KASEJOVICE
335 44 Kasejovice 98
tel. a fax 371 595 100
e-mail: mu@kasejovice.cz

Na základě § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
OZNAMUJE VEŘEJNOSTI zveřejnění dokumentace záměru
"I/20 Seč – Životice"

Dokumentace s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment – EIA) je pro veřejnost k nahlédnutí na Městském úřadu v Kasejovicích v kanceláři starostky od 10.8. 2009 do 2.9.2010 ve zveřejněné pracovní době.
Zde je taktéž možné činit si výpisky a opisy.
Zapojení veřejnosti je jednou z nejvýznamnějších zásad systému hodnocení ve smyslu EIA, proto každý může zaslat své vyjádření k oznámení odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň do 2.9.2010.

Tato vyjádření budou zohledněna, společně s vyjádřeními dotčených územně samosprávných celků a dotčených správních úřadů, při zpracování závěru zjišťovacího řízení, které povede Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Na připomínky, které budou uplatněny po stanovení této lhůty nebude brán zřetel.

Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na stránkách CENIA- http://www.cenia.cz pod kódem PKL1444 a na stránkách Plzeňského kraje (http://www.plzensky-kraj.cz).

Vyvěšeno: 10.08.2010
Sejmuto: 25.08.2010

Vyvěšeno na úřední desku: 10.08.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.08.2010