USNESENÍ z 1. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 1. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 13.11.2018 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/1/2018 - program 1. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/2/2018 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/3/2018 - žádost p. xxx o povolení zaplacení zbývající ceny za plynový kotel v bytě č. 2 v domě p. 184 formou splátek dle platebního kalendáře
 • RM/4/2018 - žádost p. xxx o ukončení nájemní smlouvy v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích ke dni 31.12.2018
 • RM/5/2018 - návrh dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí mezi obcí Hradiště a městem Kasejovice s platností do 31.12.2022
 • RM/6/2018 - návrh dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí mezi obcí Nezdřev a městem Kasejovice s platností do 31.12.2022
 • RM/7/2018 - návrh dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí mezi obcí Životice a městem Kasejovice s platností do 31.12.2022
 • RM/8/2018 - návrh dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel mezi obcí Životice a městem Kasejovice s platností do 31.12.2022
 • RM/9/2018 - návrh veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků mezi městem Kasejovice a městem Nepomuk s platností do 31.12.2020
 • RM/10/2018 - přidělení dotace z Programu podpory neziskových organizací 2018, kategorie B – veřejně prospěšné aktivity, Komunitní škole Kasejovice ve výši 3 000 Kč na uspořádání adventního odpoledne 2018 a novoročního pochodu 2019 a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/11/2018 - Jednací řád Rady města Kasejovice
 • RM/12/2018 - dokumenty schválené radou a zastupitelstvem města v minulých volebních obdobích
 • RM/13/2018 - návrh smlouvy o dílo na zhotovení projektu na stavbu „Obytná zóna Kasejovice, lokalita Chloumecká“ s VPÚ DECO Plzeň, a.s. a návrh koordinační situace
 • RM/14/2018 - oznámení Krajského úřadu Plzeňského kraje o zahájení zjišťovacího řízení záměru „I/20 Kasejovice, obchvat“ a doporučuje k projednání Zastupitelstvu města Kasejovice
 • RM/15/2018 - žádost firmy INTERIORS manufacture&design, a.s. Kasejovice o souhlas s umístěním nadzemního telekomunikačního vedení firmy KONET, s.r.o. a návrh přestavby bývalé sýpky
 • RM/16/2018 - požadavek Spolku pro Podhůří na ustanovení zástupce z členů rady
 • RM/17/2018 - sdělení Ministerstva zemědělství ČR o závěrečném vyhodnocení akce Revitalizace rybníka U Jiřinců a koryta Kopřivnického potoka v k.ú. Kasejovice a definitivním přiznání dotace

SOUHLASÍ:

 • RM/18/2018 - s přehodnocením způsobu výstavby zděné kapličky u akátu u chloumecké silnice

V Kasejovicích 13.11.2018

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 14.11.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.11.2018