USNESENÍ z 1. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 1. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 2.11.2022 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/1/2022 - program 1. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/2/2022 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/3/2022 - vyhlášení záměru pronájmu vodní plochy parc. č. 1660 v k.ú. Řesanice o výměře 1 819 m2
 • RM/4/2022 - Plán zimní údržby místních komunikací na období 2022/2023 a stanovuje cenu za zimní údržbu na 1 000 Kč/hod.
 • RM/5/2022 - návrh Dodatku č. 9 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení č. 273004V002 se společností ČEZ Energetické služby s.r.o. a pověřuje pana starostu k podpisu
 • RM/6/2022 - přidělení dotace ve výši 10 000 Kč z Programu podpory neziskových organizací 2022, kategorie B – veřejně prospěšné aktivity, Českému svazu chovatelů, z.s., Základní organizaci Kasejovice na uspořádání výstavy drobného zvířectva a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč z rozpočtu města Kasejovice

STANOVUJE:

 • RM/7/2022 - cenu pro občany za použití traktoru s nosičem kontejneru na 700 Kč včetně DPH/hod.

ZŘIZUJE:

 • RM/8/2022 - Komisi pro rozvoj obcí s tím, že jmenování členů bude schváleno na příští schůzi Rady města Kasejovice

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/9/2022 - výroční zprávu Mateřské školy Kasejovice za školní rok 2021/2022
 • RM/10/2022 - výroční zprávu Základní školy Kasejovice za školní rok 2021/2022
 • RM/11/2022 - odkoupení soustavy veřejného osvětlení v Kasejovicích od společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. v souladu s Kupní smlouvou č. 203004V002 za cenu 3 222 390 Kč bez DPH
 • RM/12/2022 - vyhlášení poptávky za účelem uzavření smlouvy o zajištění veřejného osvětlení
 • RM/13/2022 - předběžnou nabídku na kogenerační jednotku pro Základní školu v Kasejovicích a souhlasí s vyhlášením poptávky na kogenerační jednotku pro základní školu a veřejné osvětlení
 • RM/14/2022 - předběžnou nabídku na instalaci fotovoltaiky v objektu čistírny odpadních vod v Kasejovicích a souhlasí s vyhlášením poptávky za účelem podání nabídek na fotovoltaický systém pro čistírnu odpadních vod, tělocvičnu a přístřešek u špýcharu v Kasejovicích
 • RM/15/2022 - Plán akcí města Kasejovice na rok 2023

V Kasejovicích 2.11.2022

Ing. Václav Jakubčík, starosta
Veronika Tesařová, místostarostka
Ing. Marie Čápová, členka rady
Eva Chárová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 14.11.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.11.2022