USNESENÍ z 1. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 1. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 26.11.2014 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/1/2014 - program 1. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/2/2014 - jednací řád Rady města Kasejovice
 • RM/3/2014 - změny v rozpočtu města
 • RM/4/2014 - dodavatele zimní údržby místních komunikací v Kladrubcích, Podhůří a Přebudově – p. Jiřího Baloga a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo
 • RM/5/2014 - poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory neziskových organizací Komunitní škole Kasejovice ve výši 3.000 Kč a Sboru dobrovolných hasičů Chloumek ve výši 2.000 Kč na adventní akce. Dále schvaluje finanční příspěvek 1.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Chloumek a 1.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Újezd u Kasejovic na kulturní akce pro děti.
 • RM/6/2014 - přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích paní Heleně Sedláčkové
 • RM/7/2014 - ukončení smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 659/1 v k.ú. Chloumek u Kasejovic s p. Jiřím Slavíčkem na jeho žádost
 • RM/8/2014 - datum a místo schůze Zastupitelstva města Kasejovice na 11.12.2014 v klubovně tělocvičny v Kasejovicích s hlavními body programu: schválení rozpočtu na rok 2015, rozpočtový výhled na období 2016 - 2018 a plán finančních kontrol města na rok 2015.
 • RM/9/2014 - nabídku p. Michala Jánského z Přeštic na vánoční výzdobu města

SOUHLASÍ:

 • RM/10/2014 - s návrhem rozpočtu města Kasejovice na rok 2015
 • RM/11/2014 - s rozpočtovým výhledem města Kasejovice na období 2016 - 2018
 • RM/12/2014 - s uložením volných finančních prostředků města Kasejovice na spořicím účtu Komerční banky, a.s.
 • RM/13/2014 - s vnitřním organizačním opatřením k inventarizaci majetku města k 31.12.2014 včetně návrhu složení inventarizační komise
 • RM/14/2014 - s návrhem Základní školy Kasejovice a Mateřské školy Kasejovice na složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku k 31.12.2014
 • RM/15/2014 - s návrhem smlouvy o dílo na instalaci termostatické regulace a hydraulického vyrovnání otopného systému objektu Mateřské školy Kasejovice uzavřené mezi mateřskou školou a Ing. Jaroslavem Smolíkem
 • RM/16/2014 - se změnou platového výměru ředitelky Základní školy Kasejovice a ředitelky Mateřské školy Kasejovice v souladu s nařízením vlády
 • RM/17/2014 - s přijetím finančních darů pro Mateřskou školu Kasejovice a Základní školu Kasejovice
 • RM/18/2014 - s vydáním stavebního povolení ke zřízení vodního díla „Intenzifikace ČOV Kasejovice, Újezd u Kasejovic“ pro KOVO Kasejovice, s.r.o.

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/19/2014 - podpisové vzory zástupců města oprávněných k jednání s bankami
 • RM/20/2014 - Výroční zprávu Základní školy Kasejovice za školní rok 2013/2014
 • RM/21/2014 - vyjádření Domova Petra Mačkov ke spoluúčasti města na úhradu nákladů za poskytované sociální služby Lence Fraitové
 • RM/22/2014 - vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj k žádosti města o zkrácení vázací lhůty doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací (Kasejovice č.p. 184 a Řesanice č.p. 11)
 • RM/23/2014 - dopis manželů Černých z Chloumku s požadavky na nápravu chybného zápisu v katastru nemovitostí
 • RM/24/2014 - cenový odhad historických předmětů uložených v Židovském muzeu v Praze

ZŘIZUJE:

 • RM/25/2014 - Komisi pro rozvoj obcí a jmenuje členy: Karel Fiala – Řesanice, Jindřich Pohanka - Polánka, Milada Myslivcová – Újezd u Kasejovic, Jiří Slavíček – Chloumek, Jindřiška Šmídová – Podhůří, Jakub Ostříž – Kladrubce, Jiří Balog – Přebudov

POVĚŘUJE

 • RM/26/2014 - místostarostu města k jednání ve věci pozemků města užívaných občany a organizacemi bez právního důvodu k užívání

V Kasejovicích 26.11.2014

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 04.12.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.12.2014