Usnesení z 1. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 1. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 21. listopadu 2006 v budově Obecního úřadu v Kasejovicích.

Rada obce Kasejovice:

Bere na vědomí :

 • 01/2006 žádost pana Romana Hojsy o pronájem objektu č. p. 98 k provozování kavárny
 • 02/2006 informace z obce

Schválila:

 • 3/2006 program zasedání Rady obce Kasejovice
 • 4/2006 Jednací řád Rady obce Kasejovice
 • 5/2006 návrh rozpočtu Obce Kasejovice na r. 2007
 • 6/2006 příspěvek Mikroregionu Nepomucko na rok 2006
 • 7/2006 žádost pana (***) o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku č. par. 220/1 v k. ú. Kasejovice na rok 2007
 • 8/2006 záměr pronájmu části pozemku par. č. 536/1 v k. ú. Chloumek
 • 9/2006 žádost Mateřské školy Kasejovice o nákup počítače pro výuku logopedie
 • 10/2006 žádost Základní školy Kasejovice o nákup nábytku do jedné učebny – stoly, židle, tabule
 • 11/2006 příspěvek ve výši 3 000 Kč z Programu přímé podpory neziskových organizací a mládeže Tělovýchovné jednotě Sokol Kasejovice na uspořádání Mikulášské nadílky pro děti s tím, že čerpání bude doloženo účtenkami
 • 12/2006 příspěvek ve výši 22 553 Kč z Programu přímé podpory neziskových organizací a mládeže na provoz Klubu otevřených dveří
 • 13/2006 termín zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice 30.11. 2006 v klubovně tělocvičny v Kasejovicích a program zasedání

Ukládá:

 • 14/2006 starostce obce jednat s Mikroregionem Nepomucko o snížení příspěvku

Nesouhlasí:

 • 15/2006 s prezentací Obce Kasejovice Nakladatelstvím a vydavatelstvím SOUKUP a DAVID spol. s. r. o. v publikaci Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku za částku 15 000 Kč

V Kasejovicích dne 21.11.2006

Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Stanislav CHÁRA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 21.11.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 07.12.2006