USNESENÍ z 10. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 10. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 29.5.2019 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/100/2019 - program 10. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/101/2019 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/102/2019 - plán inventur majetku města Kasejovice na rok 2019
 • RM/103/2019 - žádost Základní školy Kasejovice o nákup interaktivní tabule v ceně cca 82 280 Kč
 • RM/104/2019 - výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Kasejovice – navýšení o 4 děti, tj. celkem 28 dětí v každé ze dvou tříd
 • RM/105/2019 - žádost Mateřské školy Kasejovice o čerpání rezervního fondu na nákup molitanových lůžek pro děti v částce cca 25 000 Kč
 • RM/106/2019 - uzavření smluv o dílo s jednotlivými sbory dobrovolných hasičů na údržbu veřejného prostranství v obcích a pořádání kulturních akcí
 • RM/107/2019 - vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 1604/18 o výměře cca 98 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/108/2019 - vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 503/11 o výměře 39 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/109/2019 - poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Kladrubce na oslavy 120. výročí založení sboru dne 1.6.2019 v Kladrubcích a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • RM/110/2019 - poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000 Kč Českým drahám, a.s. na akci „Jihočeské párobraní“ dne 16.6.2019 a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice

SOUHLASÍ:

 • RM/111/2019 - s uzavřením školní družiny během školních prázdnin
 • RM/112/2019 - s provedením stavby „Újezd u Kasejovic – veřejné osvětlení; IE-12-0006513“

PROJEDNALA A DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU SCHVÁLIT:

 • RM/113/2019 - závěrečný účet města Kasejovice za rok 2018
 • RM/114/2019 - účetní závěrku města Kasejovice za rok 2018 s vědomím výsledku přezkoumání auditorem a převod výsledku hospodaření ve výši 4 633 023,73 Kč na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“

STANOVUJE:

 • RM/115/2019 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 12.6.2019 v 18 hod. v kulturním zařízení v Kladrubcích s hlavními body programu: závěrečný účet města za rok 2018 včetně účetní závěrky k 31.12.2018 a inventarizace majetku, žádost TJ Sokol Kasejovice o finanční příspěvek z Programu podpory neziskových organizací, navýšení sociálního fondu, prodej pozemků, delegování starostky jako zástupce města na valné hromadě společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s., konané v průběhu volebního období 2018 – 2022

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/116/2019 - oznámení Mateřské školy Kasejovice o provozu školy během letních prázdnin
 • RM/117/2019 - žádost p. xxx o prodej části pozemku parc. č. 657/3 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Kladrubce
 • RM/118/2019 - žádost p. xxx o povolení zřízení žumpy na obecním pozemku u domu čp. 38 v Kladrubcích
 • RM/119/2019 - odpověď Všeobecné zdravotní pojišťovny na opětovnou žádost města o zajištění stomatologické péče v Kasejovicích
 • RM/120/2019 - sdělení Státního pozemkového úřadu k žádosti města o koupi pozemku p.č. 503/2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/121/2019 - možnost umístění sbírky historických pivních lahví, výčepů a dalšího pivovarnického vybavení v bývalém špýcharu v Kasejovicích

V Kasejovicích 29.05.2019

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 06.06.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.06.2019