Usnesení z 10. schůze Rady města Kasejovice

Usnesení z 10. schůze Rady města Kasejovice konané dne 9.srpna 2007 na radnici v Kasejovicích.

Rada obce Kasejovice:

Schvaluje:

 • 112/2007 žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory neziskových organizací:
  • TJ Sokol Kasejovice – 2.750,- Kč na zvětšení a úpravu antukového hřiště
  • ZO Českého svazu chovatelů Kasejovice – 10.000,- Kč na činnost organizace
  • Milan Šmíd ml., Podhůří – 2.000,- Kč na nohejbalový turnaj v Podhůří
  • MO Českého červeného kříže Kasejovice – 3.000,- na kulturní akce pro děti a veřejně prospěšnou činnost pro občany
  • Sbor dobrovolných hasičů Kladrubce – 3.000,- Kč na pouťový fotbalový turnaj v Kladrubcích
 • 113/2007 žádost firmy Agraspol Předmíř, a.s. o pronájem pozemků v k.ú. Kasejovice (seznam pozemků uveden v příloze smlouvy)
 • 114/2007 zvýšení nájemného v obecních bytech od 1.1.2008:
  • byty 1. kategorie – 16,80 Kč/m2
  • byty 2. kategorie – 13,80 Kč/m2
 • 115/2007 podání žádosti na Pozemkový úřad Plzeň-jih o provedení pozemkových úprav v k.ú. Kasejovice, Řesanice, Újezd u Kasejovic a Chloumek
 • 116/2007 finanční příspěvek ve výši 38.500,- Kč na celostátní setkání vítězných obcí soutěže Vesnice roku 2006 v Liptále (z každé obce se zúčastní starosta, ředitel školy, 2 učitelé a 20 dětí)

Vzala na vědomí:

 • 117/2007 žádost (***) o pronájem pozemku parc. č. st. 677/2 v k.ú. Kasejovice (bývalý areál ACHP) za účelem pořádání hudebního festivalu ve dnech 25.8. – 26.8.2007
 • 118/2007 v rámci projektu „Komunitní plánování na území správního obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsko“:
  1. Rada vzala na vědomí výstupy ukončené 1. a 2. etapy projektu „Komunitní plánování na území správního obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsko“, a to především závěry zpracované analytické části, jmenovitě:
   • sociodemografická charakteristika
   • výsledky zjišťování potřeb seniorů v Horažďovicích a na Prácheňsku
   • výsledky zjišťování potřeb lidí se zdravotním postižením v Horažďovicích a na Prácheňsku
   • výsledky dotazníkového šetření u dětí, mládeže a rodičů v Horažďovicích a na Prácheňsku
   • SWOT analýzu - senioři
   • SWOT analýzu – lidé se zdravotním postižením
   • SWOT analýzu – lidé ohrožení sociální exkluzí, děti a mládež
  2. Rada vzala dokumenty na vědomí bez připomínek.
  3. Rada se seznámila s vizí rozvoje systému sociálních služeb do roku 2012 a s prioritními oblastmi, kterým se bude prioritně věnovat sociální politika obce:
   • VIZE 2012
    Prácheňsko je region se silnou rodinnou soudržností a sociálním cítěním. Sociální služby jsou zajištěny až do domů kvalifikovaným personálem a doplněny domovem se sociální a zdravotní péčí. V regionu je zajištěn vlastní dopravní služba a řešeny bariéry. Existuje sociální poradenství a široká nabídka volnočasových aktivit dětí a mládeže v duchů moderních trendů.
   • Prioritní oblasti
   • Posílení sociální politiky obcí
   • Podpora terénních sociálních služeb
   • Vybudování domova se sociální a zdravotní péčí v regionu
   • Vytvoření vlastní dopravní služby přístupné všem a odstraňování bariér
   • Posílení sociálního poradenství
   • Modernizace volnočasových aktivit mládeže
  4. Rada přijala vizi rozvoje systému sociálních služeb a prioritní oblasti bez připomínek.
  5. Rada vzala na vědomí a souhlasí s tím, že projekt „Komunitní plánování na území správního obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsko“ bude prodloužen o dva měsíce a tedy že bude uzavřen k 31.12.2007. Důvodem je potřeba delšího času na kvalitní zpracování celého dokumentu a přípravu projektových záměrů.
 • 119/2007 prodej domu čp. 297 v Kasejovicích s tím, že výběr zájemce o koupi bude proveden obálkovou metodou – tj. zájemci předloží v zapečetěné obálce nabídkovou kupní cenu, podnikatelský záměr, zajištění bydlení současného nájemce a záruku opravy nemovitosti do 2 let

Pověřuje:

 • 120/2007 paní starostku podepsáním smlouvy s vítěznou firmou výběrového řízení na gastro zařízení školní kuchyně

V Kasejovicích dne 10.8.2007

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, člen rady
Josef VIKTORA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Stanislav CHÁRA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 10.08.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 26.08.2007