USNESENÍ z 11. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 11. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 26.6.2019 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/122/2019 - program 11. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/123/2019 - návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku město Kasejovice za rok 2019 nezávislým auditorem Ing. Janem Nozarem a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy
 • RM/124/2019 - žádost společnosti ČEZ Energetické služby s.r.o. a souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace na parc. č. 1335/1 a parc. č. 1346 v k.ú. Újezd u Kasejovic za účelem uložení podzemního kabelu veřejného osvětlení
 • RM/125/2019 - pronájem části pozemku parc. č. 503/11 v k.ú. Kasejovice o výměře 39 m2 p. xxx za cenu 7 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc (za účelem uskladnění palivového dříví)
 • RM/126/2019 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/127/2019 - žádost Mateřské školy Kasejovice o čerpání fondu investic na vymalování školy ve výši cca 25 000 Kč
 • RM/128/2019 - poskytnutí finančního příspěvku na provoz Mateřské škole Kasejovice ve výši 64 000 Kč na nákup jídelních stolů a židlí do školní jídelny
 • RM/129/2019 - žádost Českého svazu chovatelů, z.s., Základní organizace Kasejovice o poskytnutí individuální dotace ve výši 48 000 Kč na výměnu oken a dveří v areálu chovatelů v Kasejovicích a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • RM/130/2019 - návrh smlouvy o výkonu činnosti hajného – lesníka v lesích, které jsou v majetku města Kasejovice, s p. Ing. Vladimírem Becherem od 1.7.2019 a pověřuje paní starostku k podpisu

SOUHLASÍ:

 • RM/131/2019 - s umístěním plynovodní přípojky na parc. č. 1667/4 a 1667/1 v k.ú. Kasejovice k pozemku parc. č. 508/8 v k.ú. Kasejovice za dodržení podmínek stanovených stavebním úřadem
 • RM/132/2019 - s přijetím účelové dotace od Plzeňského kraje ve výši 35 000 Kč na úhradu výdajů projektu Kasejovice – Klub otevřených dveří, souhlasí s uzavřením smlouvy a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/133/2019 - s přijetím účelových dotací od Plzeňského kraje ve výši 300 000 Kč na akci Odstranění havarijního stavu na čistírně odpadních vod v Kasejovicích, 270 000 Kč na akci Chodník podél komunikace I/20 (ke zdravotnímu středisku) a 30 000 Kč na vydání publikace Podhůří

PROJEDNALA A DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU:

 • RM/134/2019 - schválit prodej části pozemku parc. č. 1604/18 o výměře cca 98 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/135/2019 - neschválit prodej části pozemku parc. č. 920/1 v k.ú. Chloumek u Kasejovic

STANOVUJE:

 • RM/136/2019 - cenu za výpůjčku sad venkovních stolů s lavicemi na 150 Kč/1 sadu/3 dny bez dopravy pro občany s trvalým pobytem v Kasejovicích a pro chalupáře

NESCHVALUJE:

 • RM/137/2019 - výpůjčku párty stanu k soukromým účelům

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/138/2019 - žádost xxx o zřízení věcného břemene na volný průjezd po veřejně přístupné účelové komunikace umístěné na pozemcích parc. č. 736/3, 737/1 a 738/5 v k.ú. Kladrubce
 • RM/139/2019 - žádost p. xxx o prodej části pozemku parc. č. 657/3 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Kladrubce s tím, že žadatelé přeloží předběžnou studii umístění mobilního domu na pozemku
 • RM/140/2019 - společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. k nefunkčnosti vodovodních šoupat a hydrantů v Úzké ulici v Kasejovicích včetně ceny za jejich výměnu a sdělení k opravě měrného objektu na odtoku z čistírny odpadních vod v Kasejovicích a doporučuje tyto záležitosti projednat se zástupci společnosti KAV na příští schůzi Rady města Kasejovice
 • RM/141/2019 - žádost p. o povolení zřízení žumpy na obecním pozemku u domu čp. 38 v Kladrubcích a požaduje přeložení odborného posudku k umístění stavby
 • RM/142/2019 - oznámení dětské organizace Pionýr, z.s., Pionýrské skupiny Nepomuk, o pořádání letních dětských táborů na základně v Přebudově
 • RM/143/2019 - cenovou nabídku ve výši 7 000 Kč + DPH na zhotovení lesní závory v Chloumku
 • RM/144/2019 - nezávazné přihlášky zájemců o stavební parcely pro stavbu rodinných domů v Kasejovicích v lokalitě Chloumecká

V Kasejovicích 26.06.2019

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 12.07.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 28.07.2019