USNESENÍ z 12. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 12. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 31.7.2019 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/145/2019 - program 12. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/146/2019 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/147/2019 - čerpání rezervního fondu ve výši 55 000 Kč na nákup jídelních stolů a židlí s poskytnutím finančního příspěvku města ve výši 64 000 Kč (schváleno Radou města Kasejovice 26.6.2019)
 • RM/148/2019 - návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „Kladrubce obec, PJ, kNN“ se společností ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
 • RM/149/2019 - návrh Smlouvy na zřízení věcného břemene – služebnosti na akci „Kasejovice, PJ, Řesanice, kNN, v NN“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené firmou OMEXOM GA Energo, s.r.o. a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
 • RM/150/2019 - změnu projektu „Chodník pro pěší v Kasejovicích“ – položení asfaltového povrhu místo dlažby, rozšíření chodníku a zvýšení únosnosti propustku
 • RM/151/2019 - vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 1166/77 o výměře cca 21 m2 v k.ú. Kasejovice za účelem umístění distribuční trafostanice
 • RM/152/2019 - podání žádostí o dotaci z programu Plzeňského kraje „Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče v Plzeňském kraji 2019“ do dotačního titulu „Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče pro lékařský obor všeobecné praktické lékařství“ na akci „Oprava stropu v části ordinace praktického lékaře a instalace elektronického zabezpečovacího zařízení“ a do dotačního titulu „Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče pro lékařský obor praktické lékařství pro děti a dorost, pediatrie či dětské lékařství“ na akci „Oprava podlahy v ordinaci lékaře pro děti a dorost“

SOUHLASÍ:

 • RM/153/2019 - s výměnou nefunkčních vodovodních šoupat a hydrantů v Úzké ulici v Kasejovicích a s opravou měrného objektu na odtoku z čistírny odpadních vod v Kasejovicích včetně předběžné kalkulace a bere na vědomí příslib ředitele společnost KAV Starý Plzenec, a.s. na zpracování plánu údržby vodovodní a kanalizační sítě v Kasejovicích a v Újezdě u Kasejovic
 • RM/154/2019 - s výstavbou NN přípojky včetně elektrického pilíře v k.ú. Kladrubce pro již stávající stavbu technologie DSLAM společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. a schvaluje návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na výstavbu NN přípojky včetně elektrického pilíře v k.ú. Kladrubce se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
 • RM/155/2019 - s umístěním inženýrských sítí do komunikace p.č. 1534 v k.ú. Chloumek u Kasejovic v souvislosti s výstavbou zařízení distribuční soustavy „Chloumek, PJ, E3 – NN“ na základě žádosti společnosti OMEXOM GA Energo, s.r.o.
 • RM/156/2019 - s podáním žádosti na Státní pozemkový úřad o pronájem části pozemku parc. č. 503/2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/157/2019 - se stavbou a stavbou na sousedních pozemcích pro stavbu „Polánka, PJ, p.č. 703/2 – NN“ s podmínkou, že zemní kabel bude veden ve vzdálenosti min. 1 metr od hrany komunikace bez jejího poškození a schvaluje návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „Polánka, PJ, p.č. 703/2 – NN“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené firmou ProjektEL, s.r.o. a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
 • RM/158/2019 - se zvláštním užíváním místní komunikace na pozemku parc. č. 805 v k.ú. Polánka u Kasejovic u č.p. 18 v souvislosti se stavbou „Polánka, PJ, p.č. 703/2 – NN“

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/159/2019 - žádost Mateřské školy Kasejovice o výměnu plotu okolo školní zahrady
 • RM/160/2019 - připomínky občanů k dodržování ustanovení Smlouvy o nájmu bytu uzavřené mezi městem Kasejovice a p. xxx doporučuje pozvat p. xxx k jednání
 • RM/161/2019 - žádosti o změnu územního plánu města Kasejovice

DOPORUČUJE:

 • RM/162/2019 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit podání žádosti na Státní pozemkový úřad o úplatný převod pozemku parc. č. 495/2 v k.ú. Kasejovice

JMENUJE:

 • RM/163/2019 - komisi pro otevírání a posuzování nabídek na stavební práce projektu „Havarijní stav mechanického předčištění čistírny odpadních vod Kasejovice“ ve složení: Ing. Václav Jakubčík, Jiří Slavíček a zástupce společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s.

V Kasejovicích 31.07.2019

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 12.08.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 28.08.2019