Usnesení z 12. jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 12. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 26.8.2015 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/179/2015 - program 12. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/180/2015 - změny v rozpočtu města
 • RM/181/2015 - žádost p. _________ v Domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích
 • RM/182/2015 - vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 1668/2 v k.ú. Kasejovice o výměře 143 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/183/2015 - pronájem části pozemku parc. č. 645/1 o výměře 20 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic na dobu určitou do 31.10.2015 za cenu 1 000 Kč paní Miloslavě Pohankové, bytem Polánka 6 za účelem výkupu jablek
 • RM/184/2015 - návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu „Chloumek u Kasejovic, p.č. 633/1, kNN“ a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
 • RM/185/2015 - datum konání příštího veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice na 8.9.2015 v 18.00 hodin v kulturním zařízení v Kladrubcích. Hlavními body programu budou žádosti o prodej pozemků a změny v rozpočtu města.

PROJEDNALA:

 • RM/186/2015 - podmínky, za kterých bude vedeno jednání ve věci odprodeje pozemku parc. č. 1581/2 v k.ú. Kasejovice

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/187/2015 - žádost paní ________ o změnu užívání bytu v Řesanicích čp. 11
 • RM/188/2015 - stanovisko města Nepomuk k prodeji pozemků v k.ú. Přebudov a doporučuje projednat zastupitelstvem města
 • RM/189/2015 - doplnění žádosti Svazu tělesně postižených Blatná a pověřuje paní starostku k jednání o formě poskytnuté pomoci v hodnotě cca 1 000 Kč
 • RM/190/2015 - průběh jednání ohledně pronájmu půdního prostoru nad vodárnou v Řesanicích
 • RM/191/2015 - nabídku firmy Daruma Plzeň na multimediální prezentaci města
 • RM/192/2015 - plán na květinovou výzdobu města
 • RM/193/2015 - návrh firmy Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s. na využití administrativní budovy v Kasejovicích

V Kasejovicích 26.8.2015

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 27.08.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 12.09.2015