USNESENÍ z 13. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 28.8.2019 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/164/2019 - program 13. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/165/2019 - změny v rozpočtu města Kasejovice
  • RM/166/2019 - návrh Smlouvy o podmínkách k zajištění přípravy a realizace stavby „Kasejovice – Újezd u Kasejovic, veřejné osvětlení“ se společností ČEZ Energetické služby, s.r.o. a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy

STANOVUJE:

  • RM/167/2019 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 12.9.2019 v 18 hod. v kulturním zařízení v Řesanicích s hlavními body programu: změna v rozpočtu, prodej a koupě pozemků

PROJEDNALA A DOPORUČUJE:

  • RM/168/2019 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit záměr p. xxx o darování části pozemku parc. č. 963/20 v k.ú. Kasejovice za účelem vybudování pozemní komunikace
  • RM/169/2019 - Zastupitelstvu městu Kasejovice schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou STRABAG, a.s. na provedení zakázky „Chodník pro pěší a oprava chodníku u komunikace I/20 v Kasejovicích“ včetně souvisejících změn v rozpočtu města Kasejovice

BERE NA VĚDOMÍ:

  • RM/170/2019 - výsledky 25. ročníku soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje 2019, ve které Kasejovice získaly ocenění Zlatá cihla v kategorii B za obnovu bývalého špýcharu a diplom za moderní knihovnické a informační služby s finanční odměnou 10 000 Kč za každé ocenění
  • RM/171/2019 - záměr České spořitelny o ukončení provozu bankomatu v Kasejovicích
  • RM/172/2019 - doplnění žádosti p. xxx o prodej části pozemku parc. č. 657/3 v k.ú. Kladrubce

V Kasejovicích 28.08.2019

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 03.09.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.09.2019