Usnesení z 14. jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 14. 4 jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30.9.2015 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/196/2015       - program 14. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/197/2015       -  změny v rozpočtu města
 • RM/198/2015       - žádost Základní školy Kasejovice o vyřazení drobného dlouhodobého majetku
 • RM/199/2015       -  přijetí daru od Blatenské strojírny Blatná na potřeby pro školní družinu ZŠ Kasejovice
 • RM/200/2015       -  žádost Mateřské školy Kasejovice o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
 • RM/201/2015       -  žádost Mateřské školy Kasejovice o nákup myčky do školní jídelny
 • RM/202/2015       -  žádost Mateřské školy Kasejovice o přesun finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního
 • RM/203/2015       -  žádost p. ____________, o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích
 • RM/204/2015       -  vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 103/1 PK o výměře 13 m2 v k.ú. Řesanice
 • RM/205/2015       -  vyhlášení záměru výpůjčky za údržbu části pozemku parc. č. 1604/5 o výměře cca 72 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/206/2015       -  vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 219/6 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/207/2015       -  poskytnutí finanční dotace ve výši 10 000 Kč Základní organizaci Českého svazu chovatelů Kasejovice z Programu neziskových organizací 2015 na pořádání tradiční výstavy drobného zvířectva a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • RM/208/2015       -  návrh firmy STAFIS-KT Pačejov na prodloužení termínu plnění díla na akci „Rekonstrukce hřbitova v Kasejovicích – chodníky“ z 30.9.2015 na 16.10.2015
 • RM/209/2015       -  návrh firmy VHD Hradiště na prodloužení termínu plnění díla na akci „Zařízení pro volnočasové aktivity – venkovní pergola Kladrubce“ z 30.9.2015 na 15.10.2015
 • RM/210/2015       -  přidělení zakázky „Oprava místní komunikace Polánka“ (Topolovka) na základě výběrového řízení firmě STRABAG, a.s. za cenu 556 349 Kč včetně DPH a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy o dílo
 • RM/211/2015       -  znění smlouvy o výpůjčce domovních kompostérů pro občany a pověřuje paní starostku k jejímu podpisu

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/212/2015       -  návrh dohody předložené společností Kanalizace a vodovody Starý Plzenec o výši přiměřeného zisku z vodného a stočného R
 • M/213/2015       -  informaci o provedených pracích na opravě místní komunikace Řesanice - Nezdřev
 • RM/214/2015       - informaci o možnosti získání dotace na pořízení velkoobjemové hasičské cisterny pro JPOIII Kasejovice a pověřuje paní starostku k prověření podmínek
 • RM/215/2015       -  informaci Zemědělského družstva Lnáře o navýšení nájemného z pronajatých pozemků
 • RM/216/2015       -  informace bytového hospodářství města

V Kasejovicích 30.9.21015

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 06.10.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.10.2015