Usnesení z 14. schůze Rady města Kasejovice

Usnesení z 14. schůze Rady města Kasejovice konané dne 1. února 2008 na radnici v Kasejovicích.

Rada obce Kasejovice:

Schvaluje:

 • 171/2007 prodloužení nájemní smlouvy na byt ve zdravotním středisku P. L., bytem Kasejovice do 30.6. 2008
 • 172/2007 dodatky č. 25 - 29 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání odstraňování komunálního odpadu pro město Kasejovice firmou Rumpold
 • 173/2007 pronájem nebytových prostor v č. p. 98 v Kasejovicích za účelem provozování kavárny – J. Š., bytem
 • Kasejovice
 • 174/2007 záměr pronájmu parc. č. 138/5, 138/4, 138/1, 1303/1 v k. ú. Újezd u Kasejovic
 • 175/2007 výpůjčku části pozemku parc. č. 645/3 v k. ú. Polánka (***), bytem Blatná
 • 176/2007 záměr pronájmu pozemku st. par. č. 8/2 v k. ú. Polánka
 • 177/2007 nákup sekačky na údržbu zelně v Kasejovicích

Bere na vědomí:

 • 178/2007 zprávu o podání žádostí do Programu stabilizace a obnovy venkova
 • 179/2007 změny v Mikroregionu Nepomucko
 • 180/2007 přípravu výběrového řízení pro nákup CAS
 • 181/2007 poděkování Pionýrské skupiny Nepomuk Městskému úřadu Kasejovice za přínos na rozvoji tábora v Přebudově
 • 182/2007 stanovisko ČEZ k odprodeji transformační komínové stanice v Řesanicích
 • 183/2007 zprávu ohledně výměry zeleně k údržbě veřejného prostranství v Polánce

Nesouhlasí:

 • 184/2007 se zvýšením ceny vodného a stočného na rok 2008
 • 185/2007 s pronájmem části pozemku parc. č. 225/1 v k. ú. Přebudov za účelem umístění plechové garáže

Rozhodla:

 • 186/2007 o sjednání nápravy ve věci problémů se psy v okolí parku
 • 187/2007 o sjednání nápravy ve věci ničení veřejného prostranství tj. chodníků a přilehlých travnatých ploch v Kasejovicích ze strany občanů

Stanovuje:

 • 188/2007 cenu souboru pohlednic z Kasejovice na 15 Kč

V Kasejovicích dne 1.2.2008

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Václav KALBÁČ, člen rady
Stanislav CHÁRA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 01.02.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.02.2008